-A A A+

  Wybór języka : 
 • Polski
 • English

Oferty organizacji dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

12 lutego 2015 r. odbyły się Targi Edukacji Międzykulturowej. Zostały na nich zaprezentowane oferty czternastu organizacji pozarządowych działających we Wrocławiu w zakresie dialogu międzykulturowego.

Z poszczególnymi ofertami skierowanymi do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych można zapoznać się poniżej.

 

Fundacja Eudajmonia

Małgorzata Franczak

m.franczak@eudajmonia.pl

www.eudajmonia.pl

Celem warsztatów ”Oswoić nieznane, czyli jak pracować z osobami niepełnosprawnymi” jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie porozumiewania się i współpracy z osobami z różnym rodzajem niepełnosprawności; identyfikowania i pokonywania barier, z jakimi się borykają; poznania zasad savoir – vivre wobec osób z dysfunkcjami. Warsztaty będą realizowane z wykorzystaniem metod aktywizujących, w tym symulacji różnych niepełnosprawności oraz odgrywania ról.

Młodzież uzyska wiedzę na temat:

 • funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz trudności, jakich doświadczają w życiu,
 • mechanizmów społecznego wykluczania i ich konsekwencji,
 • form i metod wspierania osób z niepełnosprawnościami,
 • praw osób niepełnosprawnych.

Młodzież rozwinie umiejętności:

 • skutecznego komunikowania się z osobami o różnych ograniczeniach komunikacyjnych,
 • współpracy z osobami mającymi trudności w przemieszczaniu się,
 • diagnozowania i rozwiązywania barier stojących przed osobami niepełnosprawnymi w społeczeństwie.

Udział w warsztatach to możliwość rozwijania postaw:

 • otwartości na różnorodne potrzeby innych osób,
 • tolerancji, również wobec osób także z „trudnymi” niepełnosprawnościami,
 • empatii i troski o dobro innych,
 • zmieniania stereotypów i pokonywania własnych uprzedzeń,
 • doceniania różnorodności i poszanowania odmienności

Współprowadzącymi zajęcia będą osoby z różnego typu niepełnosprawnościami (osoba niewidoma, niesłysząca, poruszająca się na wózku, z niepełnosprawnością intelektualną),co pozwoli na bezpośredni kontakt obu stron oraz na przełamywanie wzajemnych barier i uprzedzeń.

Zakres tematyczny warsztatów został opracowany w oparciu o podstawy programowe szkół dla obu poziomów kształcenia.

 

 

Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa

angelus@silesius.org.pl

Anna Kudarewska, Tel: 722110607

anna.kudarewska@silesius.org.pl

“Silesius dla szkół”

Oferta jest różna w zależności od potrzeb, miedzy innymi:

warsztaty przeciwko dyskryminacji, edukacja globalna, edukacja międzykulturowa, edukacja regionalna, komunikacja w zespole, komunikacja międzykulturowa.

Propozycja skierowana jest do uczniów i uczennic pierwszych, drugich lub trzecich klas szkół ponadgimnazjalnych, cała klasa bądź grupa osób z różnych klas.

Głównym celem programu „Silesius dla szkół” realizowanego przez Dom Spotkań od 2003 roku jest uzupełnienie edukacji formalnej (szkolnej) o elementy edukacji pozaformalnej z oraz umożliwienie swobodnej ekspresji uczniów i uczennic podczas zajęć pozaszkolnych. Program odpowiada także na potrzebę dodatkowej integracji uczniów i uczennic w ramach klas szkolnych. Jednodniowe warsztaty prowadzone są w przez doświadczonych trenerów i trenerki edukacji pozaformalnej z wykorzystaniem aktywizujących metod edukacyjnych, bazujących na bezpośrednim doświadczaniu wiedzy.

„The Youth Power”

Celem programu jest włączanie młodzieży wykluczonej do przemian społecznych. Projekt jest realizowany w ramach programu Erasmus +, uczestnictwo bezpłatne, osoba uczestnicząca pokrywa część kosztów podróży. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na początku maja 2015.

Projekt dotyczy zjawiska samoorganizacji społeczności lokalnych jako narzędzia zmiany społecznej, zwłaszcza wśród grup młodzieży tradycyjnie wykluczonej ze względu na przynależność do określonej grupy etnicznej, status społeczno-ekonomiczny itp. W dzisiejszych czasach młodzi ludzie, a szczególnie młodzież z grup wykluczonych, są postrzegani bardziej jako klienci usług społecznych, a nie jako aktywni promotorzy zmian. Młodzi ludzie, a zwłaszcza młodzież marginalizowana, mogą stać się aktywnymi obywatelami, gdy będą odpowiednio uprawomocnieni i kiedy będą czuć, że mogą działać razem i być słyszanymi.

Głównym celem projektu jest wprowadzenie nowej koncepcji pracy z młodzieżą, której podstawą jest mobilizowanie młodych ludzi, a zwłaszcza młodzieży tradycyjnie wykluczonej, poprzez budowę organizacji młodzieżowych dążących do zmiany społecznej.

“Human Rights - ROMA rights now!”

Jest to program wymiany młodzieżowej promującej działania na rzecz włączania społecznego młodych Romów i Romki. Odbędzie się 23-31 marca 2015, skierowana jest do 5 osób (16-30 lat).

Celem projektu jest zapoznanie młodzieży z problemem wykluczenia i dyskryminacji, na podstawie grupy Romów rumuńskich zamieszkujących tzw. koczowisko we Wrocławiu. Uczestnicy wymiany zapoznają się z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka i Europejską Konwencją Praw Człowieka oraz będą mogli porównać je do rzeczywistej sytuacji grupy wykluczonej, co podniesie ich świadomość, zmobilizuje do aktywności i podjęcia inicjatywy, a tym samym wpłynie na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Uczestnicyzostaną wprowadzeni do historii i kultury Romów, dowiedzą się o ścieżkach migracji Romów oraz ich sytuacji w Europie, a głównie w Polsce. Poznają również wynikające z prawa różnice między Romami - obywatelami Polski,

a społecznością migrantów - Romów rumuńskich przebywających na jej terytorium legalnie jako Europejczycy. Podczas wymiany młodzież zorganizuje dwie inicjatywy dla dzieci z koczowiska, a ostatnia z nich będzie miała w formę otwartego pikniku, co będzie sposobem na przełamywanie stereotypów dotyczących tej grupy oraz włączenie jej w działania młodzieżowe.

“Creativity as a tool for youth empowerment!”

Szkolenie młodzieżowe dotyczące kreatywności i komunikacji społecznej między młodzieżą romską i nieromską w kontekście dialogu międzykulturowego. Szkolenie jest przeznaczone dla 3 osób (18-30 lat). Odbywa się od 7 do 14 sierpnia 2015.

“The way of transformation”

Szkolenie dotyczące rozwoju osobowego i rozwiązywania konfliktów w kontekście międzynarodowym. Odbędzie się w terminie 19-27 września 2005. Skierowane jest do młodzieży (18-30 lat) w Bakuriani (Gruzja ).

„The Challenge of Change“

Seminarium dotyczące polityki i religii w Europie i krajach arabskich, skierowane do młodzieży (18-30 lat). Odbywa się w terminie 18-28 sierpnia 2015 w Bad Bevansen (Niemcy).

 

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego NOMADA

Ul. Paulińska 4/8, Wrocław 50-247

http:/sukurs.nomada.info.pl

Magdalena Dzikowska, Tel. 504 21 23 26

madziko@gmail.com 

Oferta skierowana jest do grupy osób z liceum (15-20 osób). Warsztaty realizowane są bezpłatnie w ramach projektu „Sukurs – przeciwko przemocy z nienawiści”. Mogą się odbywać w szkole, ale stowarzyszenie może zapewnić inne miejsce.

„Sukurs – projekt przeciwko przemocy z nienawiści” ma na celu udzielanie wsparcia i pomoc osobom, które doświadczyły przemocy z nienawiści ze względu na swoje pochodzenie, kolor skóry, wyznanie lub bezwyznaniowość oraz światopogląd. Projekt zakłada m. in. Przeprowadzenie kampanii społeczno-edukacyjnej, która obejmuje takie działania jak: seria warsztatów, wydanie publikacji oraz przeprowadzenie kampanii nakłaniającej do reagowania na przemoc z nienawiści i mowę nienawiści.

Cel ogólny warsztatów:

 • Przeciwdziałanie przemocy motywowanej uprzedzeniami i mowie nienawiści

Cele szczegółowe warsztatów:

 • Nabycie/poszerzenie wiedzy nt. takich pojęć jak: stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja, przemoc motywowana uprzedzeniami, grupy narażone na przemoc z nienawiści
 • Zachęcanie do reagowania w przypadku wystąpienia tej przemocy
 • Rola świadka/świadkini przemocy
 • Poznanie narzędzi reagowania na przestępstwa motywowane uprzedzeniami (np. umocowania prawne – przepisy kodeksu karnego)
 • Wypracowanie sposobów reakcji na przemoc motywowaną nienawiścią

Formy pracy: indywidualne i grupowe

Metody pracy: m. in. miniwykłady, metody aktywizujące – definiowanie pojęć, dyskusje, burze mózgów, prac w grupach, analiza faktycznych zdarzeń.

Prowadzący warsztaty to osoby pracujące i współpracujące ze stowarzyszeniem Nomada w zakresie edukacji antydyskryminacyjnej, posiadający wiedzę i doświadczenie w przedstawianych zagadnieniach warsztatowych.

 

 

Stowarzyszenie Diversja

Dorota Mołodyńska - Küntzel

dora.molodynska@gmail.com

www.zywabiblioteka.pl

Żywa Biblioteka jest projektem edukacyjnym, który przyjmuje formę wydarzenia trwającego od kilku godzin do kilku dni. Podczas spotkania osoby chętne (uczniowie) mogą „wypożyczyć” na indywidualną (lub grupach 2-3 osobowych) rozmowę przedstawiciela lub przedstawicielkę grup, których dotyka dyskryminacja, uprzedzenia, stereotypy czy zjawisko wykluczenia. Rozmowa z tak zwaną „Żywą Książką” trwa zazwyczaj około 30 minut, później uczniowie mogą „wypożyczyć” kolejną. Przykładowymi Żywymi Książkami mogą być np.: Amerykanin, były bezdomny, były więzień, osoba, która wyszła z uzależnienia narkotykowego, osoba homoseksualna, osoba na wózku, feministka, katoliczka, osoba niewidząca, osoba niesłysząca, osoba ciemnoskóra, osoba chora na schizofrenię, Hindus, muzułmanin, muzułmanka, Cyganka/Romka/Rom, rodzic dziecka niepełnosprawnego, Rosjanin, trzeźwiejący alkoholik, poganka, uchodźca, wychowanka domu dziecka, zakonnica, Żydówka, Żyd.

Żywa Biblioteka jest oficjalną metodą używaną przez Radę Europy w edukacji o prawach człowieka. Jest realizowana w ponad 70 krajach na świecie z ogromnym sukcesem – ponad 1/3 osób po „przeczytaniu Żywej Książki” zmienia postrzeganie jej grupy na pozytywne. Nasze Stowarzyszenie organizuje Żywą Bibliotekę Wrocław od 2007 roku. Przeprowadziliśmy ją już dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, policjantów, strażników miejskich, urzędników, pracowników socjalnych, pracowników firmy IBM i dla wszystkich Wrocławian.

Żywą Bibliotekę w szkole możemy zrealizować w kilku formach:

 • dla jednej klasy podczas kilku godzin lekcyjnych [np. w ramach godziny wychowawczej, WOK, WOS]
 • dla kilku klas [w ciągu kilku godzin]
 • dla wybranej grupy uczniów [do 200 osób]
 • jako otwarte wydarzenie w szkole [7-8h] dla chętnych – do 200 osób

 

 

MCKO - Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe we Wrocławiu

www.lekcjemuzealne.blogspot.com

Iwona Abi Issa

Lekcje muzealne/warsztaty

Lekcje muzealne odbywają się w formie prelekcji na temat głównych założeń, obrzędów i tradycji islamu.  Podczas zajęć ma miejsce pokaz wielu elementów praktyk muzułmańskich, niektóre elementy uczniowie poznają poprzez zabawę edukacyjną. Zapoznają się z terminologią obrzędów i sposobem ich wykonywania.

Elementem składowym lekcji jest zwiedzanie meczetu oraz poznanie zwyczajów związanych z tym miejscem kultu.

Warsztaty „arabskie robaczki” czyli wstęp do nauki języka arabskiego”.

 Zajęcia łączą w sobie elementy pokazu, prelekcji oraz ćwiczeń. Podczas  zajęć uczniowie odkrywają tajemnice języka arabskiego, poznają zasady pisania literek od prawej do lewej strony, zasady łączenia i czytania literek z samogłoskami.

Uczniowie wykonują ćwiczenie na przygotowanym szablonie  polegające na samodzielnej pisowni oraz odczytaniu hasła w języku arabskim.

Celem zajęć jest:

 • przedstawianie kultury i sztuki muzułmańskiej
 • przedstawienie  Centrum jako miejsca otwartego i przyjaznego dla mieszkańców Wrocławia bez względu na wyznanie
 • zwiedzanie meczetu jako miejsca kultu religijnego
 • poszerzenie oferty edukacyjnej dla szkół w zakresie historii, etyki, religii, plastyki
 • nawiązywanie relacji między mniejszościami
 • tworzenie przychylnych więzi międzyreligijnych i międzykulturowych
 • kształtowanie młodego pokolenia w duchu otwartości poprzez informowanie i ukazywanie tradycji wielokulturowych Dolnego Śląska.

 

 

Fundacja Bente Kahan

Barbara Pendzich

www.fbk.org.pl

Spektakle nawiązujące do kultury żydowskiej, poprzez muzykę, śpiew, tradycyjne opowieści. Przewidziane są spektakle poranne w różnych terminach (wiosną i jesienią). Wszystkie odbywają się w Synagodze pod Białym Bocianem. Rezerwacja biletów telefoniczna.

Więcej informacji zaprezentowanych będzie przez przedstawicieli fundacji.

 

 

Fundacja Dom Pokoju

dompokoju@dompokoju.org

dompokoju.org

Dorota Whitten

Oferta „Zarządzanie konfliktem”

Szkolenie skierowane do dzieci i młodzieży na każdym etapie edukacji (szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne) - najlepiej, żeby program objął wszystkich uczniów w danej szkole oraz nauczycieli, zwłaszcza wychowawców klas.

Kompleksowy program, obejmujący całą placówkę edukacyjną (nauczycieli i uczniów), w sposób długofalowy budujący porozumienie i dialog. Program zakłada nabycie umiejętności:

 • diagnozowania konfliktów (mapa problemów i potrzeb);
 • przeciwdziałania konfliktom i komunikowania się bez agresji; 
 • komunikacji empatycznej i rozpoznawania potrzeb wszystkich stron interakcji;
 • efektywnego rozwiązywania sytuacji problemowych w relacji wygrany – wygrany.

Program zakłada zmianę postawy / podejścia do komunikacji w różnych sytuacjach, w tym w sytuacjach konfliktowych, poprzez analizę i trening w następujących aspektach:

- Kłótnia / złość / żal 

- Ochłonięcie z emocji

- Ustalenie zasad

- Opowiadanie

- Uczucie / pajęczyna uczuć – jak się czujesz w tej sytuacji

- Co jest ważne? (nie ma zarzutów bez emocji), komunikat ja - komunikat ty

- Rozwiązanie - burza mózgów

- Mediacja

Program realizowany jest przy stałym wsparciu i superwizji  trenerów Fundacji.

Pakiet edukacyjny „Ja obywatel w wielokulturowej przestrzeni społecznej”

Program zajęć wykorzystujący metodę Free2choose jest zbiorem 5 scenariuszy warsztatów obejmujących zagadnienia związane z przestrzenią publiczną w kontekście 5 podstawowych praw: prawa do demonstracji, prawa do wyrażania opinii (wolności słowa), prawa do wolności sumienia i wyznania, prawa do prywatności i prawa do wolności słowa drukowanego. Program odnosząc  się bezpośrednio do doświadczeń uczniów porusza problematykę wielokulturowości, braku postaw obywatelskich w życiu codziennym, rozwoju miast, jako dominującego środowiska życia człowieka i społeczeństw oraz włączania szkół w działalność lokalnych społeczności.

 

 

Kalejdoskopu Kultur 

www.kalejdoskopkultur.pl

Katarzyna Zaremba

biuro@kalejdoskopkultur.pl

Oferta Kalejdoskopu Kultur dotyczy tematyki wielokulturowości w praktyce. Dla dzieci i młodzieży przewidziane są warsztaty tematyczne, gry, zabawy i animacje językowe, warsztaty taneczne, rękodzielnicze i wokalne.

W zależności od potrzeb i realizowanego tematu program może być realizowany w szkole, w której uczy się grupa. Istnieje możliwość zorganizowania spotkań/warsztatów w siedzibie organizatora.

Program Kalejdoskopu Kultur dla dzieci i młodzieży:

 • Spotkania tematyczne z przedstawicielami mniejszości narodowych – czas trwania ok 2h

Spotkania poświęcone różnym elementom kultury poszczególnych mniejszości: ukraińskiej, niemieckiej, karaimskiej, tatarskiej, greckiej, romskiej etc.

Formuła spotkań przewiduje pokaz slajdów (zdjęć bądź prezentacji multimedialnych) wraz z opowieściami oraz dyskusję z uczestnikami.

 • Warsztaty dla dzieci i młodzieży:

a) Bajkowa wielokulturowość: czas trwania – 2 h

Zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym przybliżające tradycje i bajki z różnych stron świata. Zajęcia podzielone są na dwie części:

pokazy bajek animowanych (karaimskie, ukraińskie) lub czytanie bajek ( tatarskie, karaimskie, ukraińskie , romskie)

warsztaty plastyczne – rysowanie 

b) Wyszywanie dolnośląskich czepców - czas trwania - ok 2h

Historia i tradycja dolnośląskich czepców połączona z praktycznymi zajęciami wyszywania. 

c) Wielokulturowość w śpiewie - czas trwania – ok 2 h

Zabawy dla dzieci i młodzieży w oparciu o pieśni ukraińskie połączone z podstawy śpiewu białego (tradycyjna technika śpiewu ukraińskiego) 

d) Wielokulturowość w tańcu - czas trwania: od 2 h do 4 h

warsztaty taneczne dla dzieci, podczas których zapoznają się oni z podstawami tańców z różnych kultur (m.in. tańce ukraińskie, żydowskie, greckie), a także z ich historią oraz tradycjami z nimi związanymi. 

Program zajęć dopasowany zostanie do indywidualnych potrzeb osób zgłaszających się. Zarówno czas trwania zajęć, jak i ich tematyka podlega zmianom i negocjacjom.

 

 

Semper Avanti

info@semperavanti.org

www.semperavanti.org

Agata Nassim 

71 7585052; 883779350

Oferta Semper Avanti dotyczy edukacji międzykulturowej i praw człowieka. Działania realizowane są bezpłatnie w szkole lub siedzibie stowarzyszenia (miejsce i termin do ustalenia).

Semper Avanti od kilkunastu lat realizuje spotkania i warsztaty o tematyce obejmującej Prawa Człowieka, edukację międzykulturową, tolerancję. Działania realizowane są we wrocławskich i dolnośląskich szkołach. Zajęcia prowadzone są przez wolontariuszy z  krajów Europy i świata, przebywających we Wrocławiu w ramach europejskiego wolontariatu. Proponowane działania realizowaliśmy w latach ubiegłych i cieszyły się dużym zainteresowaniem szkół oraz uczniów. W ubiegłym roku zorganizowaliśmy zajęcia dla 6000 uczniów wrocławskich szkół. 

Warsztaty realizowane w ramach edukacji nieformalnej. Stworzone są tak by determinować aktywny udział uczestników. Zawierają gry, konkursy i zabawy zmuszające do myślenia, formułowania własnego zdania i wyrażania opinii.

Zajęcia prowadzone są jednocześnie przez dwie osoby, w języku angielskim, dodatkowo - jeśli będzie taka potrzeba - gwarantujemy tłumacza.

Oprócz tego każdy z wolontariuszy prowadzi prezentacje i warsztaty związane z krajem swojego pochodzenia. Trwają one przeważnie 45 minut.

 

 

Międzynarodowa Fundacja TERRA dla Pokoju i Tolerancji

www.terra.pwr.wroc.pl

Dimczo Angelow

503638885, dimczo@tlen.pl

Oferta Fundacji obejmuje szeroko pojętą edukację międzykulturową oraz dialog międzykulturowy w bezpośrednim, aktywnym spotkaniu z przedstawicielami innych kultur.Organizowane są spotkania edukacyjno-poglądowe, warsztatowe: muzykowanie i wspólne śpiewanie, muzyczno-taneczne, a nawet degustacyjno-kulinarne. Motto Fundacji to „Muzyka łączy Narody - Muzyka nie zna granic".

Międzynarodowy zespół muzyczny TERRA jest jedną z najdłużej działających grup muzycznych we Wrocławiu, wywodzących się ze środowiska studentów zagranicznych miejscowych uczelni oraz przedstawicieli wrocławskich mniejszości narodowych i etnicznych. Cały czas działalności zespołu patronuje Politechnika Wrocławska, gdzie został on uznany za grupę twórczą w roku 1981 i działa tam do dnia dzisiejszego. Przez zespół przewinęło się ponad 500 wykonawców z 40 krajów świata, dając w kraju i zagranicą ponad 2000 koncertów o charakterze etnicznym. Już ponad 30 lat TERRA promuje hasło ”Piosenka zbliża narody - Piosenka nie zna Granic”. Hasło to obecnie zaczyna promować też Unia Europejska ze względu na szeroki wpływ muzyki na młode pokolenia oraz możliwości jej wykorzystania do promocji pozytywnych przekazów i wartości.

Zadania spotkania:

 • Promocja wielokulturowości Wrocławia  oraz wrocławskich mniejszości narodowych i grup etnicznych i wzajemnej tolerancji
 • Promocja Wrocławia jako miasta akademickiego, siedziby wielu atrakcyjnych wyższych uczelni, w których studiuje dużo  przedstawicieli różnych kultur
 • Promowanie solidarności międzynarodowej i dialogu międzykulturowego .
 • Budowanie pozytywnych relacji międzyludzkich pomiędzy grupami róźno kulturowymi
 • Wzmacnianie aktywnego obywatelstwa po prezentacji multimedialnej o działalności zespołu TERRA, wzmocnionej Happeningiem muzycznym z przesłaniem na rzecz Pokoju, Tolerancji i wzajemnego szacunku.
 • Specjalny śpiewnik z piosenkami – hitami z „przeslaniem” do wspólnego zaśpiewania typu:
  „We Are the World” Michela Jacksona,
  Tolerancja (Na miły Bóg) Stanisława Sojki,
  „Imagine” Johna Lennona i inne. 
 • Wspólna zabawa z różnojęzycznymi, etnicznymi piosenkami z różnych krajów typu Guantanamera, La Bamba i inne.

 

 

Wrocławskie Towarzystwo Przyjaciół Bułgarii

Dimczo Angelow

dimczo@tlen.pl

Spotkanie z Bułgarią - Warsztat Marteniczka – Bułgarski znak Wiosny, Miłości i Życzliwości

Edukacyjny dialog międzykulturowy w bezpośrednim, aktywnym spotkaniu z przedstawicielami innych kultur z krajów Unii Europejskiej.
Dla szkół, przedszkoli, domów dziecka, świetlic integracyjnych i innych placówek edukacyjnych – organizujemy akcje edukacyjne, wystawy, warsztaty muzyczno-taneczne, wyplatania Marteniczek oraz inne projekty międzykulturowe. Marteniczka, w postaci czerwono-białych ozdób z włóczki, którymi według prastarej tradycji ludowej obdarowują się co roku na wiosnę w marcu wszyscy ludzie w Bułgarii, jest symbolem Wiosny, Miłości i Życzliwości. Zapoznając  dzieci i młodzież tym zwyczajem, edukujemy ich jednocześnie w kierunku bardzo pożądanej obecnie życzliwości do drugiego człowieka, rozwijając też ich twórcze możliwości i fantazje. We Wrocławiu Marteniczki wyplatały już dzieci sprawne i niepełnosprawne w szkołach, przedszkolach, bibliotekach, domach dziecka, świetlicach i innych pozarządowych placówkach socjalnych. Co roku najładniejsze Marteniczki wyplecione przez wrocławskie dzieci, wystawiane są w Muzeum Etnograficznym. W ten sposób propagowana jest kultura i tradycje bułgarskie wśród uczniów oraz włączane one są w aktywne działania rozwijające ich społecznie, kulturalnie, kreatywnie i manualnie.                                   

Spotkanie z Marteniczką można też rozszerzać, przybliżając Bułgarię w różne sposoby, np. za pomocą prelekcji ”Ciekawostki z Bułgarii” oraz prezentacji działalności Wrocławskiego Towarzystwa Przyjaciół Bułgarii.

Prezentacja obyczajów i tradycji bułgarskich: witanie się chlebem tradycyjnym (Pogacza) z tradycyjną przyprawą (Czubrica) i Ljutenicą (pasta pomidorowo-paprykowa), prezentacja folkloru, piosenek, pokazy tańców ludowych HORO i RACZENICA. Aktywna wspólna zabawa: nauka prostych przyśpiewek i kroków tanecznych, przygotowanie i degustacja bułgarskiego jedzenia. Możliwe są też projekcje multimedialne o Bułgarii, o zabytkach historycznych, archeologicznych i turystycznych (Morze Czarne), różne filmy krótkometrażowe o bułgarskim folklorze, rzemiośle, przyrodzie i kurortach w różnych językach.

 

 

SIETAR Polska (Society of Intercultural Education, Training and Research)

www.sietar.pl

wroclaw@sietar.pl 727 907 712, 661 386 484

Aleksandra Matyja, Anna Zelno (zapytania zostaną przekazane do bazy wrocławskich trenerów SIETAR)

Oferta stowarzyszenia Sietar dotyczy tematyki z zakresu edukacji międzykulturowej, komunikacji międzykulturowej, treningu kompetencji międzykulturowej, mediacji międzykulturowej, konkretnej kultury (np. Japonia, Korea, Chiny, Niemcy, Hiszpania, kultura żydowska, …). Organizujemy szkolenia, warsztaty, wykłady, Dni Międzykulturowości, Konferencje Open Space, warsztaty World Café.

Organizacja dysponuje bazą ekspertów z międzynarodowym doświadczeniem

Kalendarz

p w ś c p s n
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

O kampanii

WIELOKULTURY
Wybieramy taki termin, bo „wielokulturowość” zdążyła się już zdeprecjonować i nieco nadużyć. „Wielokulturowość” jest jednym zjawiskiem wyrażanym w liczbie pojedynczej. My mówimy o WIELOKULTURACH w liczbie mnogiej, bo nie ma jedynego właściwego wyjaśnienia wszystkich zjawisk kulturowych, które przecież... Czytaj dalej

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez WCRS z siedzibą we Wrocławiu, przy pl.Dominikański 6, w celu korzystania z prowadzonej przez WCRS usługi „Newsletter”. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie przez mail kontaktowy, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.