Program Miast Międzykulturowych (ICC) Rady Europy

Dzisiejszy Wrocław jest bez wątpienia miastem międzykulturowym. Przed lutym 2022, szacowano, że w naszym mieście mieszkało ponad 120 tys. osób z ponad z 120 krajów świata. Dziś, ta liczba jest jeszcze większa. We wrocławskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych uczą się tysiące uczniów innojęzycznych. Przystąpienie do prestiżowego programu „Miasta międzykulturowe” jest zatem naturalnym, kolejnym krokiem.

Program „Miasta międzykulturowe” (Intercultural Cities Programme) to wspólne przedsięwzięcie Rady Europy i Komisji Europejskiej, zainicjowane podczas Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego 2008. Program ma na celu wspieranie władz lokalnych w tworzeniu i wdrażaniu polityki integracji inkluzywnej opartej na modelu polityki integracji międzykulturowej, który umożliwia władzom, społecznościom, organizacjom i przedsiębiorstwom zarządzanie różnorodnością ludzi w sposób zapewniający równą wartość wszystkich tożsamości, spójność i przewagę konkurencyjną.

Różnorodność kulturowa jako zasób

Model, na którym opiera się Program pomaga władzom publicznym w osiągnięciu włączania, równości i dobrobytu poprzez uwolnienie potencjału różnorodnych społeczeństw przy jednoczesnej minimalizacji zagrożeń związanych z ludzką mobilnością i różnorodnością kulturową. Warto podkreślić, że Model nie jest skrojony na „jedną miarę dla wszystkich” i bierze pod uwagę różnorodność w demografii, zarządzaniu poszczególnych miast, a także fakt, że każde z nich nie startuje z punktu zero. Zatem model nie stanowi instrukcji obsługi, ale raczej zestawem działań, praktyk i narzędzi do wyboru przez każdego z członków. Obecnie do Programu należy 162 miast z różnych części świata (stan: listopad 2023); z polskich miast oprócz Wrocławia do programu należą Lublin i Kraków.

Z pomocą Programu Miast Międzykulturowych (ICC) miasta udowodniły, że różnorodność może być traktowana jako zasób, pod warunkiem, że w sposób świadomy prowadzi się działania na rzecz wzmacniania społecznych i ekonomicznych korzyści heterogenicznych społeczności i minimalizowania ich potencjalnie negatywnych skutków. Ogromna złożoność różnorodnych społeczności potencjalnie może wywoływać konflikty, jednak miasta mogą tą różnorodnością zarządzać, a wręcz czerpać korzyści z tego wszystkiego, co migranci i mniejszości mają do zaoferowania ogółowi społeczeństwa. Aby to osiągnąć, konieczny jest przegląd sposobu funkcjonowania szeregu instytucji, usług i polityk. Konieczne jest także zbudowanie struktur zarządzania i mechanizmów skutecznej integracji migrantów i mniejszości oraz wspierania ich wkładu w rozwój miasta.” / Źródło: podręcznik “Miasto Międzykulturowe krok po kroku”

Korzyści z udziału w Programie Miast Międzykulturowych

Dzięki udziałowi w Programie nasze miasto ma wsparcie ekspertów oraz dostęp do kompleksowej metodologii pomocnej w tworzeniu strategii zarządzania różnorodnością i integracji oraz do zasobów obejmujących obszerne profile miast, bazę dobrych praktyk, szczegółowe przewodniki dot. realizacji działań, a także podręczniki i wytyczne dotyczące określonych obszarów polityki.

Wrocław jest też częścią wspólnoty dzielącej się najlepszymi praktykami doświadczeniami, oraz otrzyma szereg sprawdzonych narzędzi – zarówno analitycznych jak i praktycznych, służących do opracowywania i oceny polityk.  W ramach programu Wrocław może liczyć na wsparcie specjalistów, również w formie wizyt eksperckich we Wrocławiu.  W 2022 przedstawiciele Urzędu Miasta wzięli udział m.in. w wizycie studyjnej oraz spotkaniu koordynatorów ICC. Podczas Dialogopolis’22 - dni dialogu i edukacji międzykulturowejl  odbył się międzynarodowy panel dyskusyjny przybliżający ideę ICC i doświadczenia z uczestnictwa miasta Lublina i Bilbao (Hiszpania).

Indeks Miast Międzykulturowych krokiem do strategii

Przed Wrocławiem stoi zadanie wypełnienia „Indeksu Miasta międzykulturowego”, na podstawie którego otrzymamy kompleksowy raport analityczny zawierający opis profilu międzykulturowego Wrocławia oraz zalecenia i przykłady dobrych praktyk pochodzących z innych miast. Następnie odbędzie się wizyta ekspercka z udziałem niezależnych ekspertów oraz przedstawiciela Rady Europy angażująca przedstawicieli Miasta i szerokie grono lokalnych interesariuszy, w celu dokonania przeglądu polityk miejskich z perspektywy międzykulturowej oraz rozwoju strategii międzykulturowej. Po wizycie eksperci pomogą nam w pracach nad kontynuacją Wrocławskiej Strategii Dialogu Międzykulturowego na lata 2018-2022 oraz pomogą sformułować wytyczne na kolejne lat oraz udzielą wsparcia lokalnym interesariuszom przy opracowywaniu ich strategii międzykulturowej na rzecz pozytywnego zarządzania różnorodnością.