Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego (2018-2022)

Wrocławska Strategia Dialogu
Międzykulturowego (2018-2022)

Program Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego (WSDM) na lata 2018-2022 jest odpowiedzią na pojawiające się nowe wyzwania i potrzeby społeczne, wynikające ze zwiększającego się udziału cudzoziemców w życiu społeczno-gospodarczym Wrocławia. Różnorodne wymiary życia o wspólnotowym charakterze tworzą sieć wzajemnych relacji pomiędzy wrocławian(k)ami a migrantami, uchodźcami, przedstawicielami mniejszości etnicznych współzamieszkującymi Wrocław. Doświadczenie wielokulturowości zarówno dla wrocławian, jak i nowo przybyłych może być nowym doświadczeniem.

Dlatego tak ważne jest tworzenie warunków do budowania nowych więzi, podnoszenia kompetencji międzykulturowych, które są niezbędne dla wzajemnego zrozumienia, współistnienia czy współpracy. Akceptowanie i docenianie wartości, które inne kultury wnoszą w życie wspólnoty, pozostaje w ścisłej zależności ze znajomością i zrozumieniem własnej tożsamości kulturowej. Wszystkie te elementy stanowią potencjał dalszego rozwoju dla miasta, a dla mieszkańców możliwość udziału w nowym, ważnym etapie życia naszej wspólnoty. Samorządy muszą zatem poszukiwać nowych narzędzi, które będą wzmacniać działania jednostek administracyjnych miasta w realizacji nadrzędnego zadania stawianego samorządom, jakim jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Oznacza to konieczność budowania nowych programów i narzędzi, które stanowią odpowiedź na nowe wyzwania.

Program Wrocławskiej Strategii Dialogu Międzykulturowego ma na celu zintegrowanie działań realizowanych przez miejskie komórki i jednostki według kompetencji i w ramach powierzonych im zadań, wskazując nowe kierunki działań i obszary wielowymiarowej współpracy. Program jest płaszczyzną do dialogu z ekspertami, partnerami i instytucjami oraz narzędziem pozwalającym na analizę i ewaluację podejmowanych działań. Jednocześnie dedykowany jest on wszystkim osobom zainteresowanym działaniami na rzecz rozwoju dialogu międzykulturowego.

W dokumencie zarysowano wizję Wrocławia jako miasta, w którym mieszkańcy żyją we wzajemnym szacunku bez względu na swoje pochodzenie, odrębność kulturową, język czy religię. Aby tę wizję urzeczywistnić, w toku przeprowadzonych analiz, badań, konsultacji wyznaczono cztery obszary potrzeb (Edukacja, Integracja, Bezpieczeństwo, Współpraca i komunikacja), w ramach których wyznaczono cele strategiczne (rysunek poniżej). Cele te wzajemnie się przenikają i tworzą spójną całość.

Realizacja celu strategicznego EDUKACJA nakierowana jest na podnoszenie kompetencji międzykulturowych mieszkańców Wrocławia w czterech obszarach: wiedzy, umiejętności, postaw i reagowania. We Wrocławiu pragniemy, aby każdy człowiek miał dostęp do wielowymiarowej edukacji.
Rozwój kompetencji społecznych jest niezbędnym elementem procesów integracyjnych. Podejmowanie różnorodnych aktywności na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych ma służyć wzmacnianiu poczucia własnej wartości, budowaniu postawy otwartości i nawiązywania relacji pomiędzy mieszkańcami (cudzoziemcami i społeczeństwem przyjmującym).

Cel strategiczny INTEGRACJA ma znaczenie kluczowe dla zintegrowania cudzoziemców i społeczeństwa przyjmującego w imię osiągnięcia ładu i spójności społecznej, w szacunku do zachowania tożsamości narodowej, etnicznej, religijnej. We Wrocławiu pragniemy, aby każdy czuł się częścią wspólnoty. Dlatego za kluczowe uznajemy podejmowanie działań wspierających procesy integracyjne, stanowiące fundament rozwoju społecznego i budowania poczucia przynależności społecznej.

Realizacja celu strategicznego BEZPIECZEŃSTWO nakierowana jest na zintegrowanie i rozwój działań prowadzących do wzmocnienia bezpieczeństwa w mieście.

Cel strategiczny WSPÓŁPRACA jest ukierunkowany na rozwój współpracy i wspieranie procesu komunikacji w obszarze działań międzykulturowych prowadzonych w mieście.

Celom strategicznym podporządkowane są cele operacyjne, które odnoszą się do określonych potrzeb społecznych. Realizację celów operacyjnych zapewnia szeroki katalog działań, w ramach których powstaną konkretne projekty, inicjatywy, produkty.

Zachęcamy do zapoznania się ze strategią i poszczególnymi celami realizowanymi wspólnie ze społecznością Wrocławia.

o dialogu graf

Powiązane wiadomości

grafika kolażowa

Wrocławskie projekty z grantem „Polskie Miasta Ukrainie”

Aż trzy projekty z Wrocławia zostały docenione w ramach konkursu…

Czytaj dalej
Zdjęcie przedstawia salę konferencyjną - uczestnicy szkolenia siedzący wokół stołów zwróceni są twarzą do mężczyzny prowadzącego szkolenie na tle rzutnika.

Polscy samorządowcy szkolili się we Wrocławiu z przeciwdziałania…plotkom

Szkolenie pn. “Strategia przeciwdziałania plotkom w polskich miastach” odbyło się…

Czytaj dalej
Grafika dekoracyjna

Maj miesiącem różnorodności – co się dzieje we Wrocławiu

Europejski Miesiąc Różnorodności to czas, w którym warto podkreślić wartość różnorodności i bogactwo kultur,…

Czytaj dalej
Więcej wiadomości