• Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  WIĘCEJ

 • "DIALOG MOŻLIWY JEST Z KAŻDYM"

  Diego Pileggi

  WIĘCEJ

 • "W DOMU MÓWIMY PO ORMIAŃSKU"

  Araks Asatryan

  WIĘCEJ

 • "CZUJĘ SIĘ WIELOKULTUROWA"

  Margaret Ohia

  WIĘCEJ

 • "NIE JESTEM FLEISCHEREM, JA TYLKO W NIM TKWIĘ"

  Michael Fleischer

  WIĘCEJ

 • "TRUDNO MI UWIERZYĆ, ŻE MOGŁABYM MIESZKAĆ W INNYM MIEŚCIE"

  Masza Glińska-Kozel

  WIĘCEJ

 • "MUZYKA TO UNIWERSALNY JĘZYK"

  Victor Campos Leal

  WIĘCEJ

 • "MŁODSZE POKOLENIE JEST BARDZIEJ OTWARTE"

  Mezri Hebbechi

  WIĘCEJ

 • „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  Wiktoria Mazur

WIELOKULTURY

 • Home
 • Aktualności
 • Międzykulturowe warsztaty teatralne z reżyserem dr Stephanem Reherem

Międzykulturowe warsztaty teatralne z reżyserem dr Stephanem Reherem

Group of Diverse Multiethnic People Teamwork Concept

Jednym z wydarzeń poprzedzających III Targi Edukacji Międzykulturowej będą warsztaty teatralne z reżyserem dr Stephanem Reher. 

Cele warsztatów

 1. Integracja uczestników (różnych grup zawodowych, różnych narodowości etc.).

 2. Przepracowanie emocji dot. aktualnych nastrojów społecznych w mieście/Polsce/Europie.

 3. Inspiracja do korzystania z nowatorskich metod pracy w swoich działaniach edukacyjnych i integracyjnych (np. korzystanie z elementów dramy/teatru w pracy z dziećmi i młodzieżą w tematyce dialogu międzykulturowego).

 4. Umożliwienie dialogu między mieszkańcami Wrocławia, którzy na co dzień nie mają ze sobą dużo kontaktu, nie pracują razem, w kreatywnej formie.

Prowadzący: dr Stephan Reher, reżyser, Drezno

Reżyser teatralny, autor tekstów, aktor. Studiował literaturę, historię i filozofię na Uniwersytecie Münster oraz Köln. Po uzyskaniu tytułu doktora i ukończeniu specjalizacji ze śpiewu i aktorstwa rozpoczął pracę jako asystent reżysera w teatrze w Dreźnie (Dresdner Staatsschauspiel), w którym pracował przez wiele lat. Obecnie jako wolny specjalista reżyseruje, pisze oraz opowiada teksty, doradza aktorom w ich rozwoju zawodowym. Ponadto prowadzi autorskie projekty społeczne w Dreźnie, występuje solo w teatrach w całych Niemczech oraz jako piosenkarz jazzowy z grupą „Saxonia Jazz Frogs”. Należy do grupy opowiadaczy bajek i regularnie prowadzi kryminalne spotkania czytelnicze „Dr. Watsons krimineller Salon“. Posiada talent otwierania ludzi i pracy z różnorodnymi grupami. Pracuje w j. niemieckim, angielskim.

Warsztaty będą prowadzony w języku angielskim.

Uczestnicy

Mieszkańcy Wrocławia. Zaproszenia zostaną wysłane do:

 • nauczycieli i wychowawców wrocławskich szkół (wszystkich poziomów) oraz przedszkoli (z grupy Ambasadorzy Dialogu),
 • nauczycieli akademickich zajmujących się tematyką przeciwdziałania dyskryminacji we Wrocławiu,
 • obcokrajowców wiążących swoją przyszłość z Wrocławiem,
 • przedstawicieli instytucji publicznych i NGO, policji, straży miejskiej etc. – do pracowników zajmujących się tematyką przeciwdziałania dyskryminacji, integracją czy edukacją międzykulturową..

Rekrutacja

 1. Wysłanie zaproszeń do potencjalnych uczestników i instytucji.

 2. Zgłoszenia uczestników indywidualnie mailem na adres e-mail: wielokultury@wcrs.wroclaw.pl  z podaniem motywacji do udziału do 10 marca 2017. Odpowiedź na pytania:
  – Co obecnie Ciebie porusza w Twoim otoczeniu?
  – Czego oczekujesz od udziału w warsztacie?
  – Gdzie w swojej pracy możesz wykorzystać nowe inspiracje po warsztacie lub przekazać wiedzę dalej innym mieszkańcom Wrocławia?

  Odpowiedzi prosimy przesyłać w języku angielskim bądź niemieckim!

 3. Wybór uczestników przez reżysera oraz koordynatora ds. dialogu międzykulturowego WCRS do 12 marca 2017.

 4. Poinformowanie uczestników o wyniku rekrutacji do 15 marca 2017.

Miejsce: Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia, Rynek 7, Wrocław (Partner wydarzenia)

Termin: 21-22.03.2017 (wtorek i środa), w godz. 8:00-16:00

Ponadto w dniu 23.03.2017 r. prezentacja efektów warsztatu (ok 30 min) podczas III Targów Edukacji Międzykulturowej dla ok. 200 uczestników konferencji.


Organizator

wcrs_logo_1b

 

 

 

 

Współorganizator

 

logo-ce-horizontal-pl-quadri-page-001

 

 

 

 

 

Partner

FS_00_P_SF

 

 

 

 

 

 The Intercultural Theatre Workshop
with director Dr. Stephan Reher

 

The objectives of the workshop:

 1. Integration of the participants (from different professional groups, different nationalities, etc.).
 2. Working through emotions concerning current public mood in Wroclaw/Poland/Europe,
  lowering the level of stress.
 3. Inspiration for the use of innovative methods in educational and inclusive activities
  (e.g. use of the elements of drama/theatre in working with children and young people
  in the areas of intercultural dialogue).
 4. Enabling a dialogue between the people of Wroclaw and interaction between people in a creative way.

Lecturer: Dr. Stephan Reher (Dresden), a stage director.

He studied literature, history and philosophy at the University of Münster and Cologne.
After obtaining a PhD degree and completing his specialization (singing and acting), he had started his professional career as a assistant to stage director at a theater in Dresden, in which he had been working for many years. Currently, he is a freelance specialist and works as a director, writer, storyteller. He advises actors in their professional development. Moreover, he animates social projects in Dresden, plays solo in theaters across Germany and performs as a jazz singer with the band “Saxonia Jazz Frogs”. He belongs to the group of story tellers and regularly moderates a crime reader’s club „Dr. Watsons krimineller Salon”.

Dr. Stephan Reher has outstanding abilities to make people more open and to work with people from multicultural backgrounds. He works in German and English.

This workshop will be conducted in English.


Participants:

The people of Wroclaw

Invitations will be sent to:

 • Dialogue Ambassadors (teachers and educators from Wroclaw’s schools and kindergartens),

 • academic teachers dealing with issues of anti-discrimination in Wrocław,

 • foreigners who plan to spend their future in Wroclaw,

 • representatives of public institutions, NGOs, police, municipal police etc. dealing with the issues of anti-discrimination, integration and intercultural education.

The procedure of registration:

1) Sending invitations to potential participants and institutions.

2) Submitting applications via e-mail: wielokultury@wcrs.wroclaw.pl. Deadline: 10 of March. The applicants should present explainations/reasons for participation responding following questions:

 • How have you been affected / touched / inspired /motivated to act for your social environment/neighbourhood?

 • What are your expectations about this workshop?

 • After the workshop, how the new inspirations can be used by you at your work or how can you share this knowledge with other people in Wroclaw?

The applications should be written in English or German

3) Selection of participants by the director (dr. Stephan Reher) and Coordinator for Intercultural Dialogue (WCRS). Deadline 12 of March.

4) Informing the participants about the outcome of the recruitment. Deadline 15 of March.

Venue: Liaison Office of the Free State of Saxony, Rynek 7, Wroclaw.


The timetable of workshop:

21-22.03.2017 (Tuesday and Wednesday), from 8:00 to 16:00

Additionally

23.03.2017: The presentation of the results of workshop (approximately 30 minutes) during
The
3rd Intercultural Education Fair, circa 200 participants of the Conference.

 

Organiser

 

 Coorganiser

 logo-ce-horizontal-pl-quadri-page-001

 

 

 


Partner