• Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  WIĘCEJ

 • "DIALOG MOŻLIWY JEST Z KAŻDYM"

  Diego Pileggi

  WIĘCEJ

 • "W DOMU MÓWIMY PO ORMIAŃSKU"

  Araks Asatryan

  WIĘCEJ

 • "CZUJĘ SIĘ WIELOKULTUROWA"

  Margaret Ohia

  WIĘCEJ

 • "NIE JESTEM FLEISCHEREM, JA TYLKO W NIM TKWIĘ"

  Michael Fleischer

  WIĘCEJ

 • "TRUDNO MI UWIERZYĆ, ŻE MOGŁABYM MIESZKAĆ W INNYM MIEŚCIE"

  Masza Glińska-Kozel

  WIĘCEJ

 • "MUZYKA TO UNIWERSALNY JĘZYK"

  Victor Campos Leal

  WIĘCEJ

 • "MŁODSZE POKOLENIE JEST BARDZIEJ OTWARTE"

  Mezri Hebbechi

  WIĘCEJ

 • „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  Wiktoria Mazur

WIELOKULTURY

 • Home
 • Aktualności
 • IV Targi Edukacji Międzykulturowej pod hasłem „Empatia, otwartość, integracja. Co widać z drugiej strony?”

IV Targi Edukacji Międzykulturowej pod hasłem „Empatia, otwartość, integracja. Co widać z drugiej strony?”

Zapraszamy do udziału w IV Targach Edukacji Międzykulturowej, które w tym roku odbędą się pod hasłem: „Empatia, otwartość, integracja. Co widać z drugiej strony?” i ze względu na duże zainteresowanie potrwają aż dwa dni. Celem Targów jest prezentacja organizacji i ekspertów działających na rzecz integracji i podnoszenia kompetencji międzykulturowych,
a także integracja środowiska i osób działających w obszarze edukacji międzykulturowej. Po raz drugi będzie to wydarzenie o zasięgu międzynarodowym – z udziałem ekspertów i organizacji z Niemiec.

Podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane m.in. inspirujące projekty dla placówek edukacyjnych we Wrocławiu, oferty szkoleń i warsztatów dla nauczycieli, inicjatywy Gminy Wrocław, Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej i organizacji pozarządowych, a także prezentacje nowatorskich metod pracy na rzecz otwartości dzieci, młodzieży, cudzoziemców i mieszkańców naszego miasta. Moderatorem wydarzenia będzie Steffen Möller – uczestnik programu „Europa da się lubić” oraz aktor serialu „M jak miłość”.

Steffen Möller, źródło: http://steffen.pl/pl/


Dla kogo?
Do uczestnictwa w Targach zapraszamy pracowników wrocławskich przedszkoli, szkół, wyższych uczelni i innych instytucji zajmujących się edukacją międzykulturową – nauczycieli, dyrektorów, wykładowców, edukatorów, bibliotekarzy, animatorów kultury oraz wszystkie osoby żywo zainteresowane tematyką edukacji międzykulturowej.

Możliwość prezentacji swojej oferty
Organizacje pozarządowe, muzea, instytucje kultury, szkoły etc. posiadające bezpłatną ofertę w zakresie edukacji międzykulturowej dla wrocławskich placówek zachęcamy do zaprezentowania swojej oferty w formie stanowiska i krótkiej prezentacji na forum. Zapewniamy stoliki i krzesła. Zgłoszenia prezentacji przyjmujemy na adres
e-mail: wielokultury@wcrs.wroclaw.pl. Prosimy o zawarcie następujących informacji – tytuł, nazwa organizacji, nazwisko prelegenta. Prezentację będzie można wygłosić pierwszego dnia Targów.

Tło powstania
Gmina Wrocław od dłuższego czasu wspiera działania z zakresu edukacji międzykulturowej. W 2014 r. we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego powstał zespół ds. dialogu międzykulturowego. Zespół ten spotykał się z organizacjami pozarządowymi (tzw. spotkania UM-NGO) oraz z Ambasadorami Dialogu – nauczycielami chcącymi wdrażać idee dialogu międzykulturowego w swoich szkołach. Z tych spotkań zrodził się pomysł zorganizowania Targów Edukacji Międzykulturowej. 

Zapisy
Formularz zgłoszeniowy

Kontakt:
wielokultury@wcrs.wroclaw.pl
tel. 71 772 49 49
Zespół ds. dialogu międzykulturowego we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego

IVth Intercultural Education Fair

7-8 March 2018 10:00 AM-3:00 PM

University of Wrocław, Oratorium Marianum, pl. Uniwersytecki 1

We would like to invite you to participate in the 4th Intercultural Education Fair, which this year will be held under the slogan: ‚Empathy, openness, integration. What can you see from the other side?’ and because of the great interest, it will last two days. The aim of the Fair is to present organizations and experts acting for the integration and improvement of intercultural competences,and the integration of the community and people working in the field of intercultural education. For the second time it will be an international event – with the participation of experts and organizations from Germany.

During the event will be presented, among others inspirational projects for educational institutions in Wroclaw, trainings and teacher workshops, initiatives of the Wrocław Commune, European Commission and non-governmental organizations, as well as presentations of innovative methods of work for the openness of children, young people, foreigners and residents of our city. The event will be moderated by Steffen Möller – participant of the ‚Europa da się lubić’ TV program and actor in TV series ‚M jak miłość’.

 


For whom?
We invite employees of Wrocław kindergartens, schools, universities and other institutions dealing with intercultural education – teachers, directors, lecturers, educators, librarians, cultural animators and all those who are interested in intercultural education.

The possibility of presenting your offer
Non-governmental organizations, museums, cultural institutions, schools etc. with a free offer in the field of intercultural education for Wroclaw institutions, are encouraged to present their offer in the form of a stand and a short presentation on the forum. We provide tables and chairs. Applications are accepted at: wielokultury@wcrs.wroclaw.pl. Please include the following information – title, name of the organization, name of the speaker. Presentations will be delivered on the first day of the Fair.

Genesis
The Wrocław Commune has been supporting intercultural education activities for a long time. In 2014, a team for intercultural dialogue was established in the Wrocław Center for Social Development. The team met with non-governmental organizations (so-called UM-NGO meetings) and with Dialogue Ambassadors – teachers who want to implement the ideas of intercultural dialogue in their schools. From these meetings, the idea of ​​organizing an Intercultural Education Fair was born.

Registrations

Application form

Contact:
wielokultury@wcrs.wroclaw.pl
tel. 71 772 49 49
Team for intercultural dialogue at the Wroclaw Center for Social Development

 

Organizator/Organizer

wcrs_logo_1b

 

 

 

 

Współorganizatorzy/Co-organizers

 

 

 

 


Patronat Honorowy Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego/Honorary Patronage Rector of the University of Wroclaw

logo-podstawowe-rgb-1