Wrocław w projekcie dot. wzmacniania władz lokalnych wobec wyzwań migracji

02.07.2024
Współpraca międzynarodowa
Zdjęcie przedstawia kobietę i przedstawicieli Kongresu Praktyków Migracji. Osoby siedzą przy stole w sali konferencyjnej i patrzą w obiektyw.

Pracownicy Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego (WCRS) reprezentują Gminę Wrocław w międzynarodowym projekcie zainicjowanym w 2023 roku przez Sekretariat Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy pn. „Wzmocnienie odporności władz lokalnych i regionalnych wobec wyzwań migracyjnych”. Celem projektu jest współpraca z państwami członkowskimi Rady Europy, zebranie dobrych praktyk i zwrócenie uwagi na wyzwania związane z zarządzaniem migracjami na szczeblu lokalnym.

W projekcie „Wzmocnienie odporności władz lokalnych i regionalnych wobec wyzwań migracyjnych” uczestniczą przedstawiciele władz lokalnych i administracji samorządowej z Rumunii (gminy: Bogdan Vodă, Măgurele and Tulcea), Mołdawii (Edinet, Straseni, Vinogradovca) i Polski (Wrocław, Rzeszów, Hrubieszów). Razem tworzą oni Wspólnotę praktyków ds. migracji i praw człowieka na poziomie lokalnym (zwaną dalej Wspólnotą praktyków). Celem tej platformy wzajemnej wymiany jest identyfikacja problemów stojących przed władzami terytorialnymi w związku z zarządzaniem migracjami i opracowanie praktycznych narzędzi umożliwiających ich rozwiązywanie. Na regularnych spotkaniach uczestnicy Wspólnoty wymieniają się dobrymi praktykami budowania włączającego społeczeństwa w swoich miastach i gminach w szczególności w odniesieniu do wyzwań związanych z migracją w okresie po lutym 2022 r.

Wrocławskie dobre praktyki

W ramach projektu odbyły się liczne wydarzenia, w trakcie których pracownicy WCRS dzielili się wrocławskim doświadczeniem w zakresie integracji migrantów i uchodźców. Inauguracja projektu odbyła się w czerwcu 2023 r. w głównej siedzibie Rady Europy w Strasburgu. Na drugim spotkaniu Wspólnoty praktyków w listopadzie 2023 r. w Bukareszcie członkowie zespołu Dialogu Międzykulturowego Daria Mymka i Tymon Kubacki zaprezentowali dotychczasowe działania Wrocławia w kontekście integracji migrantów i uchodźców m.in. Wrocławską Strategię Dialogu Międzykulturowego (2018-2022), działania wspierające uchodźców po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny Rosji w Ukrainie oraz współpracę miasta z UNICEFem. Kolejne spotkanie, które odbyło się w marcu 2024 r. w Kiszyniowie, było poświęcone budowaniu odporności na poziomie lokalnym poprzez zarządzanie migracjami i włączenie społeczne w Republice Mołdawii.

Zdjęcie przedstawia 3 osoby przy długim stole, w tle prezentacja i ekran multimedialny.
Prezentacja WCRS podczas spotkania Wspólnoty Praktyków w Kiszyniowie

Dyskusje wokół krajowej polityki integracyjnej

W czerwcu 2024 r., w Rzeszowie pracownicy WCRS wzięli udział w dwóch wydarzeniach. Podczas okrągłego stołu na temat krajowej polityki integracji migrantów w Polsce, Zastępca Dyrektora ds. projektów międzysektorowych WCRS Marta Majchrzak przedstawiła kluczowe zasady i narzędzia integracji oraz włączania społecznego migrantów i uchodźców we Wrocławiu; Na kolejnym spotkaniu Wspólnoty praktyków szczegółowo zostały omówione sposoby integracji kobiet, dzieci i młodzieży ze środowisk migranckich i uchodźczych. Spotkanie w Rzeszowie zakończyło się wizytą w nowootwartym Międzynarodowym Centrum Integracji, które pełni funkcję przestrzeni wzajemnej integracji, zrozumienia i zbliżania kultur w tym mieście.

zdjęcie przedstawia zgromadzenie osób przy stołach konferencyjnych, po lewej stronie zdjęcia stoi kobiet z mikrofonem

Finałowie spotkanie w ramach projektu przewidziane jest na ostatni kwartał 2024 r,.

————————————————————-

Wyzwania integracji i zarządzania migracją w Polsce – publikacja

W ramach projektu członkowie Sekretariatu Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych przeprowadzili podstawową ocenę wyzwań i potrzeb stojących przed władzami lokalnymi w zakresie zarządzania migracjami, a także mechanizmów integracyjnych w Polsce, Republice Mołdawii i Rumunii. Pracownicy WCRS wzięli udział w pogłębionym wywiadzie badawczym, w efekcie którego powstał raport okazujący uwarunkowanie prawne, społeczne i historyczne dotyczące migracji w Polsce.

Sprawozdania bazowe dotyczące trzech krajów obejmują okres od maja do sierpnia 2023 r. i są dostępne do pobrania na stronie Konkresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy.

Sprawozdania bazowe dotyczące Polski, Rumunii i Mołdawii

Wyzwania i potrzeby władz lokalnych w zakresie zarządzania migracją oraz mechanizmów integracji w Polsce (wersja PL)

Challenges and needs of local authorities on migration management and integration mechanisms in Poland (EN version)

——————–

Projekt Strengthening resilience in local and regional authorities facing migration challenges realizowany jest przez Sekretariat Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych od maja 2023 r. do końca grudnia 2024 r. zgodnie z Planem działania Rady Europy w zakresie ochrony osób wymagających szczególnego traktowania w kontekście migracji i azylu w Europie (2021-2025) oraz przy wsparciu Niemiec.

Powiązane wiadomości