Zaproszenie do konkursów ofert na działania międzykulturowe w 2024

29.02.2024
Współpraca międzysektorowa
Grafika przedtawia zbilżenie na dłonie osoby wypełniającej wniosek papierowy.

Zapraszamy organizacje pozarządowe do składania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie dialogu międzykulturowego w 2024 roku. Zadania mają służyć realizacji wizji Wrocławia jako miasta dialogu międzykulturowego, czyli wspólnoty mieszkańców, którzy żyją we wzajemnym szacunku bez względu na pochodzenie,odrębność kulturową, język czy religię.

Poniżej znajdziecie listę otwartych konkursów ofert z odnośnikami do dokumentacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej*.


MIĘDZYKULTUROWE MIEJSCA SPOTKAŃ W SPOŁECZNOŚCIACH LOKALNYCH – WROCŁAW 2024 (28.02.2024/3647)

Celem realizacji zadania publicznego jest tworzenie przestrzeni spotkań, dialogu, współpracy, działań ukierunkowanych na wzmacnianie procesów integracyjnych w międzykulturowych społecznościach lokalnych dla nowych mieszkańców Wrocławia i społeczności przyjmującej.

Zadanie polega na realizacji co najmniej trzech działań takich, jak:

  1. działania integracyjne na terenie wrocławskich osiedli, polegające na wsparciu i włączaniu nowych mieszkańców z doświadczeniem migracji i uchodźstwa w życie lokalnej wspólnoty, między innymi: integracyjne spotkania społeczności lokalnej, grupy wsparcia i samopomocy, poznawcze spacery osiedlowe i na terenie całego miasta, wydarzenia integracyjne w społecznościach lokalnych, w tym plenerowe, pozalekcyjne zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży wspierające rozwój pasji i
    zainteresowań, pomoc w odrabianiu lekcji, wzmacnianie i budowanie grup rówieśniczych, ze szczególnym uwzględnieniem nastolatków;
  2. działania podnoszące i wspierające kompetencje międzykulturowe, na przykład: szkolenia, warsztaty, spotkania edukacyjno-informacyjne, kluby językowe;
  3. lokalne działania informacyjno-konsultacyjne, na przykład: zajęcia adaptacyjne, wsparcie informacyjne, w szczególności dotyczące dzieci i młodzieży.

Działania powinny być prowadzone w zależności od potrzeb odbiorców w językach: polskim, ukraińskim, rosyjskim, angielskim. Działania integracyjne należy rozumieć jako proces dwukierunkowy obejmujący jako beneficjentów środowisko przyjmujące oraz nowych mieszkańców miasta – migrantów i
uchodźców.

Termin składania ofert: 21.03.2024 do godz. 12:00

Link do strony i dokumentacji konkursu: https://bip.um.wroc.pl/otwarty-konkurs-ofert/71746/28-02-2024-3647


WZMACNIANIE KOMPETENCJI MIĘDZYKULTUROWYCH – WROCŁAW 2024 (26.02.2024/3644)

Celem realizacji zadania publicznego jest wsparcie i wzmacnianie kompetencji międzykulturowych służb publicznych, pracowników instytucji i jednostek publicznych, społeczności szkolnych i lokalnych.

Zadanie polega na organizacji i przeprowadzeniu specjalistycznych interaktywnych szkoleń stacjonarnych wraz z konsultacjami indywidualnymi i/ lub grupowymi z zakresu rozwoju kompetencji międzykulturowych ukierunkowanych na wzmacnianie procesów adaptacyjno-integracyjnych oraz przeciwdziałanie dyskryminacji. Zakres tematyczny szkolenia powinien obejmować następujące zagadnienia: różnice międzykulturowe i strategie akulturacji, czynniki ułatwiające i utrudniające integrację międzykulturową, stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja, psychologiczne pułapki oceniania.

Zadanie polegać będzie na :
a) Organizacji i przeprowadzeniu szkoleń dla liderów społecznych, pracowników instytucji i jednostek publicznych oraz dla społeczności szkolnych i lokalnych – angażujących uczestników poprzez zastosowanie nowoczesnych interaktywnych metod w siedzibie organizacji lub w innych miejscach na terenie Wrocławia z uwzględnieniem preferencji grupy szkoleniowej – przeprowadzenie szkoleń dla co
najmniej 600 osób, przy realizacji łącznie minimum 220 godzin szkoleniowych;
b) Realizacji działań informacyjno-promocyjnych, w tym rekrutacji uczestników.

Termin składania ofert: 19.03.2024 do godz. 12:00

Link do strony i dokumentacji konkursu: https://bip.um.wroc.pl/otwarty-konkurs-ofert/71665/26-02-2024-3644


PIERWSZA POMOC PSYCHOLOGICZNA WROCŁAW 2024 (26.02.2024/ 3646)

Celem zadania jest wsparcie psychospołeczne osób z doświadczeniem migracji i uchodźstwa w społecznościach szkolnych i lokalnych oraz osób pracujących w środowisku międzykulturowym.

Zadanie polega na:

  1. organizacji i przeprowadzeniu szkoleń w zakresie pierwszej pomocy psychologicznej dla co najmniej 150 osób;
  2. prowadzeniu grup wsparcia dla osób pracujących w społecznościach międzykulturowych (w tym: asystentów międzykulturowych, kadry psychologiczno – pedagogicznej, liderów środowiskowych ) w wymiarze co najmniej 10 spotkań co najmniej 2-godzinnych;
  3. udzielaniu psychoedukacyjnego mobilnego wsparcia w środowisku dzieci i młodzieży (indywidualne i/lub grupowe), w tym w środowisku szkolnym współpraca z kadrą szkolną (specjalistyczne wsparcie metodologiczne) – gotowość do przeprowadzenia co najmniej 120 godzin wsparcia;
  4. realizacji działań informacyjno-promocyjnych, w tym rekrutacji uczestników;
  5. dostosowaniu do potrzeb odbiorców w zakresie prowadzenia działań odpowiednio w językach: polskim, ukraińskim, rosyjskim, angielskim.

Termin składania ofert: 19.03.2024 do godz. 12:00

Link do strony i dokumentacji konkursu: https://bip.um.wroc.pl/otwarty-konkurs-ofert/71680/26-02-2024-3646


*W przypadku wszelkich zmian w treści ogłoszeń konkursowych – obowiązująca wersja dokumentacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wrocławia.


Powiązane wiadomości