Jak tworzyć włączające polityki miejskie?

31.08.2023
Strategia, Współpraca międzysektorowa
„Model lokalnej polityki włączania migrantów i migrantek w życie miast”

Wspólnie z przedstawiciel(k)ami wrocławskich instytucji miejskich i organizacji społecznych, na początku 2023 roku na zaproszenie Stowarzyszenia Nomada przystąpiliśmy do warsztatów i wymiany informacji w ramach projektu „Model lokalnej polityki włączania migrantów i migrantek w życie miast” prowadzonego przez Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego (OBM UW).

Rezultatem tych spotkań i prac zespołu badawczego jest publikacja „Model lokalnej polityki włączania migrantów i migrantek w życie miast. Założenia i rekomendacje.”.

Analiza potrzeb i opinie osób zaangażowanych we wrocławski dialog międzykulturowy posłużyły jako studium przypadku do wypracowania modelu tworzenia lokalnych polityk zorientowanych na potrzeby nowych mieszkańców/nek oraz aktywnie włączających migrantów/tki w różne obszary życia społeczno-ekonomicznego miasta.

Udział w projekcie to dla nas szczególnie cenne doświadczenie w toku prac ewaluacyjnych nad Wrocławską Strategią Dialogu Międzykulturowego 2018-22 oraz przygotowania do tworzenia nowego dokumentu strategicznego. Za udział i zaangażowanie dziękujemy wszystkim uczestni(cz)kom oraz zespołowi badawczemu Ośrodka.

Linki

Link do publikacji „Model lokalnej polityki włączania migrantów i migrantek w życie miast”

Powiązane wiadomości