Projekt badawczy „Warunki i jakość życia we Wrocławiu – nowi mieszkańcy i mieszkanki miasta”

„Warunki i jakość życia we Wrocławiu – nowi mieszkańcy i mieszkanki miasta”


Na przełomie 2022/2023 przeprowadzono we Wrocławiu interdyscyplinarny projekt badawczy, realizowany przez Gminę Wrocław (Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia, Biuro Strategii Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia i Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego), Uniwersytet Wrocławski (Instytut Socjologii Wydziału Nauk Społecznych) oraz Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej.

Celem projektu jest zdiagnozowanie planów pobytowych krótko- i długoterminowych migrantów i migrantek, uchodźców i uchodźczyń oraz analizy subiektywnie ocenianych warunków życiowych, oczekiwań i stosunku do miasta. Badania są kluczowe dla tworzenia miejskich programów, które włączają nowych mieszkańców i mieszkanki w życie lokalnej wspólnoty oraz wzmacniają procesy adaptacyjno-integracyjne i partycypację społeczną.

W ramach projektu zostały przeprowadzone badania ilościowe i jakościowe, analizy danych oraz opracowany zostanie raport z badań.

Zdjęcie przedstawia panoramę Starego Miasta we Wrocłaiu o wschodzie słońca. Na pierwszym planie widzimy dachy kamienic, w oddali wieżę Ratusza.

Wrocław od kilku lat jest celem wzmożonej migracji, szczególnie z Ukrainy. Pełnoskalowa agresja Rosji na Ukrainę w lutym 2022 spowodowała, że do Wrocławia przybyli również migranci i migrantki przymusowi, potocznie określani mianem uchodźców/ uchodźczyń, zwiększając dominację ilościową tej diaspory. Osoby z Ukrainy nie są jedyną narodowością budującą zróżnicowanie etniczne stolicy Dolnego Śląska. Drugą najliczniejszą, a wydaje się mało dostrzeganą, narodowością jest, jak pokazują np. dane Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) dotyczące liczby oświadczeń pracodawców o zamiarze zatrudnienia pracownika, jest społeczność białoruska i im również oddano głos w badaniu.

Cele badania a przyszłość Wrocławia

Nadrzędnym celem badań było pozyskanie niezbędnej wiedzy o warunkach, możliwościach oraz oczekiwaniach stabilizacji życiowej migrantów, a przez to wypracowanie ram dla możliwych celów polityk miejskich skupionych wokół kwestii integracji rozumianej jako włączenie do wspólnoty, której towarzyszy uspójnienie i uwrażliwienie polityk miejskich na nowe zjawiska i skład społeczny mieszkańców.

Badania były realizowane w dwoma technikami CAPI i PAPI od 5 grudnia 2022 do 10 stycznia 2023.

W badaniu udział wzięło 906 osób, z których blisko 40% (352 osoby) zadeklarowało chęć pozostania we Wrocławiu na co najmniej rok.

Prezentacja wyników badań & media

15 czerwca 2023 w Przejściu Dialogu odbyła się prezentacja pierwszej części wyników badań realizowanych w ramach projektu „Warunki i jakość życia we Wrocławiu – nowi mieszkańcy miasta", na której przedstawiono raport z analizy danych ilościowych.

O projekcie rozmawiano też w audycji Oblicza Wrocławia, w której gościły dr hab. Julita Makaro oraz prof. Kamila Dolińska z Instytutu Socjologii UWr. Zapraszamy do wysłuchania audycji: link.