• Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  WIĘCEJ

 • "DIALOG MOŻLIWY JEST Z KAŻDYM"

  Diego Pileggi

  WIĘCEJ

 • "W DOMU MÓWIMY PO ORMIAŃSKU"

  Araks Asatryan

  WIĘCEJ

 • "CZUJĘ SIĘ WIELOKULTUROWA"

  Margaret Ohia

  WIĘCEJ

 • "NIE JESTEM FLEISCHEREM, JA TYLKO W NIM TKWIĘ"

  Michael Fleischer

  WIĘCEJ

 • "TRUDNO MI UWIERZYĆ, ŻE MOGŁABYM MIESZKAĆ W INNYM MIEŚCIE"

  Masza Glińska-Kozel

  WIĘCEJ

 • "MUZYKA TO UNIWERSALNY JĘZYK"

  Victor Campos Leal

  WIĘCEJ

 • "MŁODSZE POKOLENIE JEST BARDZIEJ OTWARTE"

  Mezri Hebbechi

  WIĘCEJ

 • „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  Wiktoria Mazur

WIELOKULTURY

 • Home
 • Oferta NGO
 • Fundacja EkoRozwoju – „Każdy Inny, Wszyscy Równi – Zajęcia Edukacyjne w Ekocentrum Wrocław”

Fundacja EkoRozwoju – „Każdy Inny, Wszyscy Równi – Zajęcia Edukacyjne w Ekocentrum Wrocław”

Zadanie „KAŻDY INNY – WSZYSCY RÓWNI. ZAJĘCIA EDUKACYJNE W EKOCENTRUM WROCŁAW” to kampania edukacyjna, na którą będą się składać warsztaty edukacyjne oraz kampanie społeczne na terenie placówek edukacyjnych. Projekt skupia się na podnoszeniu kompetencji międzykulturowych oraz wiedzy o innych narodach i grupach etnicznych, przyczynach migracji, wzmacnianiu otwartości na inność oraz kształtowaniu umiejętności reagowania na przemoc wynikającą ze stereotypów i uprzedzeń. 

DZIAŁANIA w ramach projektu służą rozwijaniu wiedzy i kompetencji w obszarze relacji międzykulturowych, poprzez upowszechnienie rzetelnej i pogłębionej wiedzy na temat praw człowieka, kształtowania postaw otwartości, tolerancji, przeciwdziałania przemocy oraz sposobów kształtowania relacji opartych na dialogu i współpracy. Serdecznie zapraszamy do współrealizacji programu. Zajęcia skierowane są do nauczycieli i uczniów wrocławskich gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

ZAJĘCIA DLA NAUCZYCIELI
W ramach projektu nauczyciele / opiekunowie grup będą uczestniczyć w pakiecie 3 zajęć. Pakiet skierowany do nauczycieli będzie składał się z tego samego zestawu zajęć, które będą realizowane z grupami dzieci i młodzieży (grupa 8 nauczycieli-opiekunów grup oraz dodatkowi chętni nauczyciele). Podczas zajęć przedstawiony zostanie projekt i tematyka zajęć. Poszczególne zajęcia z nauczycielami mają na celu podniesienie wiedzy i kompetencji dydaktycznych w obszarze praw człowieka, kształtowania postaw otwartości, tolerancji, przeciwdziałania przemocy oraz sposobów kształtowania relacji opartych na dialogu i współpracy. Zajęcia te będą miały przede wszystkim charakter warsztatowy – nauczyciele zapoznają się z metodami pracy z uczniami z różnych grup wiekowych. Dzięki temu zdobędą praktyczne umiejętności reagowania i radzenia sobie z objawami przemocy wynikającej z uprzedzeń oraz kształtowania postaw otwartości i umiejętności współpracy oraz dialogu zarówno w środowisku szkolnym, jak i w społeczeństwie. Ustalona zostanie także
możliwość i forma ich zaangażowania w kampanię społeczną, którą uczniowie zorganizują w swoich szkołach po zakończeniu pakietu trzech zajęć.

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW


    Zajęcia nr 1: JEDEN ŚWIAT – ZAJĘCIA SALOWE

Celem zajęć będzie zapoznanie uczestników z tematyką globalnych współzależności między społeczeństwami globalnego południa i globalnej północy, wspieranie osobistego zaangażowania w proces budowania globalnego społeczeństwa opartego na zasadach solidarności, równości i współpracy. Uczestnicy dowiedzą się, na czym polegają problemy związane z różnymi rodzajami nierówności i różnic między ludźmi w skali globalnej oraz jakie są współzależności globalne (kulturowe, środowiskowe, ekonomiczne, społeczne, polityczne). Poruszona zostanie kwestia praw człowieka i możliwości ich respektowania w różnych częściach świata. W ramach zajęć ukazany zostanie także problem zmian klimatu i związanego z nim uchodźstwa klimatycznego, wojen klimatycznych oraz wojen o surowce, a także migracji będących ich skutkiem. Uczestnicy będą zachęcani do krytycznej i świadomej refleksji nad własnym stylem życia i codziennymi wyborami, które mają wpływ – pozytywny lub negatywny – na jakość życia ludzi w innych krajach. Perspektywa ta uwrażliwili uczestników na jedną z przyczyn przybierającego na silę zjawiska migracji.

    Zajęcia nr 2: PRZEMÓC PRZEMOC – ZAJĘCIA SALOWE

Celem zajęć będzie zapoznanie uczestników z problemem różnorodnych rodzajów przemocy wynikającej ze stereotypów i uprzedzeń, z którymi mogą się spotkać lub których mogą doświadczać w swoim życiu. Dowiedzą się jaka jest różnica między stereotypem, uprzedzeniem a dyskryminacją. Zastanowimy się, czym jest tolerancja i jakie są jej granice, czym patriotyzm, a czym nacjonalizm. Zajęcia mają zwiększać wiedzę i umiejętności społeczne i kulturowe oraz wpływać na postawy uczestników wobec dyskryminacji i przemocy, w tym motywowanej uprzedzeniami. Uczestnicy poznają źródła przemocy i jej rodzaje, a także dowiedzą się, w jaki sposób reagować na akty przemocy, poznają mechanizmy powstawania i działania stereotypów, uprzedzeń, dyskryminacji i wykluczenia, w jaki sposób stereotypy i uprzedzenia prowadzą do nierównego traktowania i naruszania praw jednostki. Uczestnicy poznają, czym jest mowa nienawiści i jakie grupy społeczno-kulturowe są na nią szczególnie narażone, przetestują, jak w codziennych sytuacjach w sposób pokojowy, a jednocześnie skuteczny, reagować na przemoc i mowę nienawiści.

W ramach zajęć uczestnicy zaprojektują i wykonają badziki/przypinki promujące postawy antyprzemocowe.

    Zajęcia nr 3: DOGADAJMY SIĘ! – ZAJĘCIA SALOWE

Celem zajęć będzie zapoznanie uczestników z ideą dialogu i komunikacji opartej na empatii i poszanowaniu różnic, zgodnie z wytycznymi edukacji dla pokoju i edukacji międzykulturowej. Uczestnicy dowiedzą się jak obserwować procesy grupowe oraz jak w pracy grupowej uwzględniać potrzeby i uczucia innych osób. Zostanie zaprezentowana metodologia i zasady porozumienia bez przemocy (na podstawie prac M. Rosenberga): uczestnicy będą mieli okazję poznać, w jaki sposób bez przemocy komunikować się w grupie, jak wyrażać różnice, jak na nie reagować, jak zarządzać emocjami. W ramach warsztatów uczestnicy poznają również metodę podejmowania decyzji grupowych w oparciu o konsensus i nauczą się, w jaki sposób podejmować decyzje z poszanowaniem wartości, potrzeb i uczuć wszystkich uczestników procesu decyzyjnego. Dowiedzą się również, jak radzić sobie z konfliktami – w jaki sposób na nie reagować i jaką rolę pełni w ich rozwiązywaniu mediacja. Podczas zajęć uczestnicy będą zachęcani do krytycznej i świadomej refleksji nad własnymi postawami, włączając w to refleksję nad powstawaniem i działaniem mechanizmów uprzedzeń i stereotypów.

Zajęcia te zamykają pakiet składających się z 3 zajęć, dlatego też w ich trakcie grupy będą mogły skonsultować z prowadzącymi zajęcia pomysły na projekty społeczne, które będą realizować w ramach niniejszego projektu.

Terminy:
Zajęcia będą realizowane od kwietnia do 10 grudnia 2016 w godzinach lekcyjnych oraz pozalekcyjnych. Część zajęć realizowanych będzie w roku szkolnym 2015/2016, kolejna część w roku szkolnym 2016/2017. Istnieje możliwość realizacji zajęć w soboty. Zajęcia dla nauczycieli odbywać się będą w godzinach popołudniowych.

Warunki udziału:
Wszystkie zajęcia będą zgodne z podstawą programową.
Udział w programie jest bezpłatny. Nie pokrywamy jednakże kosztów dojazdu.
Aby wziąć udział w projekcie, zarówno opiekun/nauczyciel, jak i grupa musi uczestniczyć w całym pakiecie zajęć.

Rekrutacja:
Warunkiem udziału w projekcie jest odesłanie skanu wypełnionej, podpisanej i podbitej przez dyrekcję deklaracji uczestnictwa na adres: ekocentrum@eko.wroc.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Możliwe jest zgłoszenie więcej niż jednej grupy z jednej szkoły, jednak zgłoszenia wielokrotne traktowane będą jako rezerwa i w przypadku dużego zainteresowania zajęciami zakwalifikowana zostanie tylko jedna grupa z każdej szkoły. W razie pytań uprzejmie zapraszam do kontaktu mailowego ekocentrum@eko.wroc.pl lub telefonicznego 696948194

Rekrutacja na zajęcia z cyklu „KAŻDY INNY – WSZYSCY RÓWNI. ZAJĘCIA EDUKACYJNE W EKOCENTRUM WROCŁAW”

www.ekocentrum.org.pl

Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Gminy Wrocław w ramach Programu integracji i edukacji międzykulturowej Wrocław 2016 www.wroclaw.pl

Realizator

Misja Fundacji EkoRozwoju
Pierwotna nazwa Fundacji (Fundacja Oławy i Nysy Kłodzkiej) mówiła o początkowych priorytetach: kompleksowej ochronie wód i restytucji dolin rzecznych. Od początku jednak zdawaliśmy sobie sprawę, że stan rzek jest rezultatem popełnianych niegdyś błędów i symbolem kondycji naszej cywilizacji. Dlatego naszą misją stał się Rozwój w zgodzie z naturą!

Zasięg naszego działania rozwija się. Główna siedziba Fundacji znajduje się we Wrocławiu w stojącej na głazach kamieniczce, przed którą niegdyś płynęły wody rzeki. Dziś realizujemy projekty nie tylko w Polsce ale w wielu krajach Europy – od Portugalii po Gruzję. 

Zbudowaliśmy szeroką strukturę współpracy z innymi ngo – Polska Zielona Sieć, czy Koalicja Klimatyczna są najlepszym tego przykładem! Inicjatywy te zrzeszają największe w kraju organizacje, dzięki czemu nasza działalność nabiera charakteru ponadregionalnego. W pierwszej kolejności wyznajemy zasadę współpracy  a nie konkurencji, dlatego wspólnie z innymi organizacjami społecznymi w Polsce i Europie, mając bogate zasoby, jesteśmy skuteczni i efektywni.
Adres strony: www.fer.org.pl 

Kontakt
Aneta Osuch
tel. 696-94-81-94
e-mail osuch@eko.org.pl