-A A A+

  Wybór języka : 
  • Polski
  • English

Słownik pojęć

Stereotypy – nadmierne generalizacje dotyczące rzeczywistości i ludzi, które nie opierają się na faktach, lecz domysłach, założeniach i niedoinformowaniu. Podstawowym błędem w tworzeniu takich założeń jest to, że nie zakładają one obecnych w społeczeństwie różnorodności i indywidualnych okoliczności.

Uprzedzenia – negatywne postawy, uczucia lub zachowania, które skierowane są przeciwko członkom pewnej grupy z powodu przynależności do tej zbiorowości.

Dyskryminacja – wpływ uprzedzeń na postrzeganie innych grup i sposób zachowywania się wobec nich, który prowadzi do wyłączenia danej grupy z przestrzeni publiczne oraz z aktywności społecznej.

Dyskryminacja - słowo pochodzi z języka łacińskiego - oznacza rozróżnianie. Dyskryminacja stanowi pewną funkcje marginalizacji polegającą na traktowaniu jednej osoby mniej przychylnie niż innej w porównywalnej sytuacji. Kryterium marginalizacji może stanowić pewna nie akceptowalna cecha lub przynależność osoby dyskryminowanej. Najczęściej dyskryminacja dotyka osoby ze względu na: niepełnosprawność, okres rozwojowy, płeć, orientacje seksualną, wyznanie religię, światopogląd, narodowość, rasę.

Tożsamość – stosunkowo stabilna – lecz nie statyczna – struktura wartości, uczuć i wyobrażeń o sobie samym.

Kompetencje międzykulturowe – całość wiedzy, umiejętności i postaw międzykulturowych kogoś, kto potrafi utrzymywać kontakty z innymi dzięki postawie otwartości, ciekawości oraz dzięki indywidualnym zdolnościom. Objawia się to między innymi umiejętnością przyjęcia perspektywy postrzegania świata przez tę osobę, a jednocześnie nienarzucaniem innym swojego własnego systemu wartości.

Komunikacja międzykulturowa - tworzenie znaczeń, które są dzielone przez członków różnych zbiorowości pochodzących z odmiennych kultur.
Opraowane na podstawie J. Ambrosewicz-Jacobs „Tolerancja. Jak uczyć siebie i innych”.

Asymilacja kulturowa - proces dotyczący całokształtu zmian psychicznych i społecznych zachodzących w jednostce w momencie odłączenia się od swojej grupy i rozpoczęcia życia w innej kulturze. Proces asymilacji najczęściej dotyczy imigrantów lub mniejszości narodowych rozpoczynających życie w innym kraju. Zjawisko asymilacji może zachodzić w sposób spontaniczny lub wymuszony - jako rezultat aktywnej polityki asymilacyjnej państwa.

Ekskluzywność - wyłączanie siebie lub kogoś z udziału we wspólnocie lub uczestnictwa w pewnym przedsięwzięciu. Kryterium wykluczenia może stanowić niepożądana cecha lub przynależność - nie musi być ono oparte na racjonalnych przesłankach.

Inkluzyjność - przeciwieństwo ekskluzywności, stanowi proces włączania we wspólnotę i jej działania.

Integracja - jest jedną ze strategii adaptacji kulturowej imigrantów, polega na akceptacji kultury kraju do którego przyjechali, bez konieczności rezygnacji z własnej tożsamości kulturowej i możliwości kontynuowania i pielęgnacji własnych zwyczajów.

Mowa Nienawiści - odnosi się do wszelkich przejawów używania języka w celu rozbudzenia niechęci lub znieważania innych osób. Stanowi narzędzie rozpowszechniania dyskryminacji oraz nienawiści, może odnosić się do jednostek lub zbiorowości. Najpowszechniejszymi przejawami używania mowy nienawiści jest nawoływanie do marginalizacji ze względu na: płeć (seksizm), narodowość (ksenofobia), rasę (rasizm) czy wiek (ageizm).

Równość - jest to kategoria filozoficzno-polityczna, akcentująca wzajemny status jednostek w społeczeństwie, w ramach koncepcji równości wyróżnia sie pojęcie: równości poziomej - głoszącej konieczność nadania jednakowym ludziom jednakowych szans, równości pionowej - akcentującej odmienne traktowanie rożnych ludzi tak aby udało sie zniwelować różnice wynikające z rożnego statusu materialnego różnych ludzi a co za tym idzie z nierównego dostępu do edukacji czy kultury. Trzecia koncepcja równości odnosi się do koncepcji prawnych akcentując równouprawnienie polityczne, koncepcja ta głosi, że wszyscy powinni być równi wobec prawa.

Tolerancja - słowo pochodzi z języka łacińskiego oznacza dosłownie cierpliwą wytrwałość. W praktyce tolerancja to postawa społeczna odznaczająca sie poszanowaniem poglądów i zachowań innych ludzi a także ich samych.

Wielokulturowość - model społeczny zakładający, że w społeczeństwie powinny żyć grupy o różnych pochodzeniu etnicznym i wyznających różne systemy religijne. Najbardziej wielokulturowe społeczeństwa na świecie stanowią społeczeństwa amerykańskie i kanadyjskie, w Europie to społeczeństwa niemieckie, angielskie oraz francuskie, Polska na tym tle jest społeczeństwem dość jednorodnym.

Wolność - pojecie filozoficzne oznaczające brak przymusu oraz możliwość dokonywania nieskrępowanego wyboru z wszystkich możliwych opcji. istnieją dwa zasadnicze podejścia do wolności. Można być wolnym "od" przymusu konieczności robienia czegoś, oraz wolność "do" akcentująca możliwość nieskrepowanego działania.

 

 

Kalendarz

p w ś c p s n
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

O kampanii

WIELOKULTURY
Wybieramy taki termin, bo „wielokulturowość” zdążyła się już zdeprecjonować i nieco nadużyć. „Wielokulturowość” jest jednym zjawiskiem wyrażanym w liczbie pojedynczej. My mówimy o WIELOKULTURACH w liczbie mnogiej, bo nie ma jedynego właściwego wyjaśnienia wszystkich zjawisk kulturowych, które przecież... Czytaj dalej

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez WCRS z siedzibą we Wrocławiu, przy pl.Dominikański 6, w celu korzystania z prowadzonej przez WCRS usługi „Newsletter”. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie przez mail kontaktowy, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.