-A A A+

  Wybór języka : 
 • Polski
 • English

Oferty organizacji dla nauczycieli

12 lutego 2015 r. odbyły się Targi Edukacji Międzykulturowej. Zostały na nich zaprezentowane oferty czternastu organizacji pozarządowych działających we Wrocławiu w zakresie dialogu międzykulturowego.

Z poszczególnymi ofertami skierowanymi do nauczycieli można zapoznać się poniżej.

 

Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa

angelus@silesius.org.pl

Anna Kudarewska, Tel: 722110607

anna.kudarewska@silesius.org.pl

Szkolenie „Dwie kultury – jedno przedszkole”

Celem zajęć jest włączanie dzieci romskich do edukacji przedszkolnej. Oferta jest skierowana do nauczycieli całych placówek:  przedszkoli, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych zlokalizowanych w dzielnicach zamieszkałych przez społeczność romską we Wrocławiu (Śródmieście, Brochów).

Projekt zakłada przeciwdziałanie wykluczeniu dzieci romskich z edukacji przedszkolnej i stworzenie modelu integracji tych dzieci w przedszkolach publicznych. Planujemy stopniowe przygotowanie przedszkoli tak, aby dzieci romskie czuły się tam bezpiecznie i znalazły w nich część swojej kultury. Równolegle do działań w przedszkolach będziemy motywować rodziców romskich do uznania wartości edukacji przedszkolnej i uczestniczenia w procesie rekrutacji.

Przygotowanie przedszkoli realizować będziemy m.in. poprzez serię szkoleń dla nauczycielek (w okresie wrzesień 2015 – styczeń 2016 r. cykl składa się z pięciu warsztatów: 1. antydyskryminacyjny, 2. kształtowania wrażliwości kulturowej, 3. o kulturze romskiej, 4. o wychowaniu do współpracy i partnerstwa, 5. o pracy metodycznej z dzieckiem odmiennym kulturowo), serię spotkań z dziećmi przedszkolnymi i ich rodzicami przybliżających kulturę romską, zatrudnienie przez projekt asystentek edukacji romskiej.

„Silesius dla nauczycielek i nauczycieli”

Tematyka zajęć jest różna w zależności od potrzeb, miedzy innymi:

warsztaty przeciwko dyskryminacji, edukacja globalna, edukacja międzykulturowa, edukacja regionalna, komunikacja interpersonalna, komunikacja międzykulturowa, przygotowanie do pracy z dziećmi odmiennymi kulturowo, warsztaty dotyczące kultury romskiej.

Propozycja jest skierowana jest do nauczycieli i nauczycielek wszystkich etapów nauczania, grupa 16 osobowa.

Głównym celem programu „Silesius dla nauczycielek i nauczycieli” jest uzupełnienie kompetencji międzykulturowych nauczycieli i nauczycielek i przygotowanie ich do pracy z coraz częściej pojawiającymi się w instytucjach edukacji formalnej uczniami i uczennicami pochodzącymi z innych kultur. 

Dwudniowe warsztaty prowadzone są w przez doświadczonych trenerów i trenerki edukacji pozaformalnej z wykorzystaniem aktywizujących metod edukacyjnych, bazujących na bezpośrednim doświadczaniu wiedzy.

 

 

Fundacja Dom Pokoju

dompokoju@dompokoju.org

dompokoju.org

Dorota Whitten 

Oferta „Zarządzanie konfliktem”

Szkolenie skierowane do dzieci i młodzieży na każdym etapie edukacji (szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne) - najlepiej, żeby program objął wszystkich uczniów w danej szkole oraz nauczycieli, zwłaszcza wychowawców klas.

Kompleksowy program, obejmujący całą placówkę edukacyjną (nauczycieli i uczniów), w sposób długofalowy budujący porozumienie i dialog. Program zakłada nabycie umiejętności:

 • diagnozowania konfliktów (mapa problemów i potrzeb);
 • przeciwdziałania konfliktom i komunikowania się bez agresji;
 • komunikacji empatycznej i rozpoznawania potrzeb wszystkich stron interakcji;
 • efektywnego rozwiązywania sytuacji problemowych w relacji wygrany – wygrany.

Program zakłada zmianę postawy / podejścia do komunikacji w różnych sytuacjach, w tym w sytuacjach konfliktowych, poprzez analizę i trening w następujących aspektach:

- Kłótnia / złość / żal 

- Ochłonięcie z emocji

- Ustalenie zasad

- Opowiadanie

- Uczucie / pajęczyna uczuć – jak się czujesz w tej sytuacji

- Co jest ważne? (nie ma zarzutów bez emocji), komunikat ja - komunikat ty

- Rozwiązanie - burza mózgów

- Mediacja

Program realizowany jest przy stałym wsparciu i superwizji  trenerów Fundacji.

Pakiet edukacyjny „Ja obywatel w wielokulturowej przestrzeni społecznej”

Program zajęć wykorzystujący metodę Free2choose jest zbiorem 5 scenariuszy warsztatów obejmujących zagadnienia związane z przestrzenią publiczną w kontekście 5 podstawowych praw: prawa do demonstracji, prawa do wyrażania opinii (wolności słowa), prawa do wolności sumienia i wyznania, prawa do prywatności i prawa do wolności słowa drukowanego. Program odnosząc  się bezpośrednio do doświadczeń uczniów porusza problematykę wielokulturowości, braku postaw obywatelskich w życiu codziennym, rozwoju miast, jako dominującego środowiska życia człowieka i społeczeństw oraz włączania szkół w działalność lokalnych społeczności.

 

 

SIETAR Polska (Society of Intercultural Education, Training and Research)

www.sietar.pl

wroclaw@sietar.pl 727 907 712, 661 386 484

Aleksandra Matyja, Anna Zelno (zapytania zostaną przekazane do bazy wrocławskich trenerów SIETAR)

Oferta organizacji Sietar dotyczy tematyki z zakresu edukacji międzykulturowej, komunikacji międzykulturowej, treningu kompetencji międzykulturowej, mediacji międzykulturowej, konkretnej kultury (np. Japonia, Korea, Chiny, Niemcy, Hiszpania, kultura żydowska, …). Organizuje szkolenia, warsztaty, wykłady, Dni Międzykulturowości, Konferencje Open Space, warsztaty World Café.

Organizacja dysponuje bazą ekspertów z międzynarodowym doświadczeniem

 

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego NOMADA

Ul. Paulińska 4/8, Wrocław 50-247

http:/sukurs.nomada.info.pl

Magdalena Dzikowska, Tel. 504 21 23 26

madziko@gmail.com

Oferta skierowana jest do nauczycieli oraz edukatorów (10-12 osób). Warsztaty realizowane są bezpłatnie w ramach projektu „Sukurs – przeciwko przemocy z nienawiści”. Mogą się odbywać w szkole, ale stowarzyszenie może zapewnić inne miejsce.

„Sukurs – projekt przeciwko przemocy z nienawiści” ma na celu udzielanie wsparcia i pomoc osobom, które doświadczyły przemocy z nienawiści ze względu na swoje pochodzenie, kolor skóry, wyznanie lub bezwyznaniowość oraz światopogląd. Projekt zakłada m. in. Przeprowadzenie kampanii społeczno-edukacyjnej, która obejmuje takie działania jak: seria warsztatów, wydanie publikacji oraz przeprowadzenie kampanii nakłaniającej do reagowania na przemoc z nienawiści i mowę nienawiści.

Cel ogólny warsztatów:

 • Nabycie/poszerzenie wiedzy o tym jak uczyć o przemocy motywowanej uprzedzeniami i jak nakłaniać do reakcji.

Cele szczegółowe warsztatów:

 • Dostarczenie informacji o możliwości multiplikowania warsztatów wśród uczniów
 • Nabycie/poszerzenie wiedzy nt. takich pojęć jak: stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja, przemoc motywowana uprzedzeniami,grupy narażone na przemoc z nienawiści
 • Zachęcanie do reagowania w przypadku wystąpienia tej przemocy
 • Rola świadka/świadkini przemocy
 • Poznanie narzędzi reagowania na przestępstwa motywowane uprzedzeniami (np. umocowania prawne – przepisy kodeksu karnego)
 • Wypracowanie sposobów reakcji na przemoc motywowaną nienawiścą

Formy pracy: indywidualne i grupowe

Metody pracy: m. in. miniwykłady, metody aktywizujące – definiowanie pojęć, dyskusje, burze mózgów, praca w grupach, analiza faktycznych zdarzeń.

Prowadzący warsztaty to osoby pracujące i współpracujące ze stowarzyszeniem Nomada w zakresie edukacji antydyskryminacyjnej, posiadający wiedzę i doświadczenie w przedstawianych zagadnieniach warsztatowych.

 

 

Kalejdoskopu Kultur 

www.kalejdoskopkultur.pl

Katarzyna Zaremba

biuro@kalejdoskopkultur.pl

Oferta Kalejdoskopu Kultur dotyczy tematyki wielokulturowości w praktyce.  Nauczyciele będą mogli zwiększyć swoją wiedzę na temat mniejszości podczas  spotkań z przedstawicielami mniejszości narodowych i etnicznych mieszkającymi we Wrocławiu, jak i warsztatów tanecznych.

W zależności od potrzeb i realizowanego tematu program może być realizowany w szkole, w której uczy się grupa. Istnieje możliwość zorganizowania spotkań/warsztatów w siedzibie organizatora.

Program Kalejdoskopu Kultur:

 • Spotkania tematyczne z przedstawicielami mniejszości narodowych – czas trwania ok 2h

Spotkania poświęcone różnym elementom kultury poszczególnych mniejszości: ukraińskiej, niemieckiej, karaimskiej, tatarskiej, greckiej, romskiej etc.

Formuła spotkań przewiduje pokaz slajdów (zdjęć bądź prezentacji multimedialnych) wraz z opowieściami oraz dyskusję z uczestnikami.

 • Wielokulturowość w tańcu - czas trwania: od 2 h do 4 h

warsztaty taneczne dla nauczycieli, podczas których zapoznają się oni z podstawami tańców z różnych kultur (m.in. tańce ukraińskie, żydowskie, greckie), a także z ich historią oraz tradycjami z nimi związanymi.

 • Gry i zabawy integracyjne oraz animacje językowe do wykorzystania w pracy z grupą - czas trwania: od 2h do 4 h

warsztat dla nauczycieli i animatorów spotkań międzynarodowych lub grup wielonarodowościowych. Nauka wykorzystywania gier i zabaw w pracy z grupą, dostosowanie gier do potrzeby grupy, nauka współdziałania, łamanie stereotypów, budzenie empatii i wrażliwości na drugiego człowieka.

Program zajęć dopasowany zostanie do indywidualnych potrzeb osób zgłaszających się. Zarówno czas trwania zajęć, jak i ich tematyka podlega zmianom i negocjacjom.

Kalendarz

p w ś c p s n
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

O kampanii

WIELOKULTURY
Wybieramy taki termin, bo „wielokulturowość” zdążyła się już zdeprecjonować i nieco nadużyć. „Wielokulturowość” jest jednym zjawiskiem wyrażanym w liczbie pojedynczej. My mówimy o WIELOKULTURACH w liczbie mnogiej, bo nie ma jedynego właściwego wyjaśnienia wszystkich zjawisk kulturowych, które przecież... Czytaj dalej

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez WCRS z siedzibą we Wrocławiu, przy pl.Dominikański 6, w celu korzystania z prowadzonej przez WCRS usługi „Newsletter”. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie przez mail kontaktowy, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.