-A A A+

  Wybór języka : 
  • Polski
  • English

„ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU” - Wiktoria Mazur

ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

Wiktoria Mazur urodziła się na Ukrainie, jednak obie jej babcie były Polkami, a starsza siostra wyjechała na studia do Warszawy. Wiktoria wybrała Wrocław i nadal go wybiera – pracuje w Infolinku, który jest częścią Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, gdzie pomaga cudzoziemcom stawiać pierwsze kroki we Wrocławiu. Poza pracą  fascynuje się doktrynami politycznymi, czemu daje wyraz na studiach doktoranckich nauk prawnych na Uniwersytecie Wrocławskim.

 

MÓJ WROCŁAW

Praca Wiktorii to połączenie pasji, predyspozycji i potrzeby serca. Pomaga cudzoziemcom odnaleźć się w Polsce, a konkretnie we Wrocławiu. Wspiera obcokrajowców, w tym Ukraińców, na przykład w kwestiach prawnych. Wiktoria udziela porad osobom, które tak jak ona kiedyś, muszą zmierzyć się zarówno z barierą językową, jak i z zawiłymi biurokratycznymi systemami. Wraz z obcokrajowcami chodzi do urzędów, by tam wspomagać ich bezpośrednio podczas załatwiania spraw administracyjnych i prawnych. Przydaje jej się w pracy zarówno wiedza zdobywana w czasie studiów, jak i własne doświadczenia związane z przyjazdem do Polski. Ten, kto przeżył takie same problemy najlepiej zrozumie potrzeby cudzoziemców.

 

GŁOS W SPRAWIE TOLERANCJI

Wiktoria broni Wrocławia, gdy ktoś mówi, że z jakiegoś powodu inne miasto w Polsce jest lepsze – szuka kontrargumentów, bo wie, że zawsze je znajdzie. Sama wybrała to miasto, choć mogła wybrać Warszawę, tak jak jej starsza, a następnie młodsza siostra. Tylko raz myślała o powrocie na Ukrainę – gdy po pierwszym miesiącu na studiach trudno było poradzić sobie z nowymi wyzwaniami, zawiłym prawniczym językiem, który przecież był dla niej podwójnie nowy – dopiero od roku uczyła się polskiego i od miesiąca czytała w tym języku skomplikowane ustawy. Nie wróciła wtedy do ojczyzny i nie żałuje.

Choć na co dzień spotyka obcokrajowców, którzy mają kłopoty z zaaklimatyzowaniem się w mieście, uważa, że z pomocą takich instytucji jak Infolink, kłopoty te można szybko rozwiązać. Wiktoria sama nie spotyka się z przejawami nietolerancji wobec siebie, choć uważa, że nie może zbyt długo ukrywać swojego odmiennego pochodzenia,chociażby ze względu na wschodni akcent, z którym mówi. Do Wiktorii przychodzi około dziesięć osób tygodniowo – często również te same osoby później wracają, ponieważ potrzebują innych, bardziej już zaawansowanych porad. Żartuje, że ma stałych klientów.

Z pomagania innym – ludziom w takiej samej sytuacji, w jakiej była sama – czerpie ogromną radość i satysfakcję. Realizuje się także na studiach doktoranckich, gdzie pisze pracę z dziedziny, która ją bardzo interesuje – z doktryn politycznych i prawnych. Dzięki temu, jak poukładała sobie życie we Wrocławiu w ciągu ostatnich sześciu lat, może bez wahania mówić, że Wrocław to miasto najlepsze.

 

 

IT HAPPENS THAT WHEN I TALK ABOUT HOME, I THINK ABOUT WROCLAW”

Wiktoria Mazur was born in Ukraine, but both of her grandmothers were Polish and her older sister went to study in Warsaw. Victoria chose Wroclaw and she hasn’t changed her mind - she works in Infolink, which is a part of Wroclaw Centre for Social Development, where she helps foreigners to take their first steps in Wroclaw. Apart from work  she is fascinated about political doctrines and that is proven by  the doctoral studies of Law which she started this year.

 

MY WROCLAW

Wiktoria's work is a combination of her passion, her predispositions and her need of the heart. She helps foreigners domesticate in Poland, specifically in Wroclaw. She supports  foreigners including Ukrainians for example  in legal affairs. Wiktoria gives advice to people who, like she used to, are facing both the language barrier and complex bureaucratic systems. She assists them directly in the settlement of administrative and legal matters. Knowledge acquired during studies and her own experience of coming to Poland are useful at work.  Only if u went through the same problems you can understand the needs of foreigners.

 

VIEW ON TOLERANCE

Wiktoria defends Wroclaw. When someone says that for some reason other cities in Poland are better – she always finds arguments for Wroclaw. She chose this city by consciously, although she could chose Warsaw, just like her older and younger sister. She only thought of returning to Ukraine once - after the first month at the University when it was difficult to cope with the new challenges, and the difficult legal language, which was especially hard for her as she had been learning Polish for only a year before... She didn't go back to her homeland and she does not regret it.

Although sometimes she comes across foreigners who have problems with domestication in the city, with the help of institutions such as Infolink it can be quickly solved. Wiktoria has never experienced intolerance towards herself, although she realized that her foreign origin is not hard to pick up because of her accent. About ten people come weekly to Wiktoria's office  - and they keep on coming back, because they look for new, advanced advice. She jokes that she has regular customers.

 

Helping people who experience similar problems to those that she went through, gives her great satisfaction and joy. She is also a PhD student,  her doctoral thesis is about the political and legal doctrines. As the result of how she managed in Wroclaw over the last six years, she can say without hesitation that Wroclaw is the best.

Kategorie: 

Kalendarz

p w ś c p s n
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

O kampanii

WIELOKULTURY
Wybieramy taki termin, bo „wielokulturowość” zdążyła się już zdeprecjonować i nieco nadużyć. „Wielokulturowość” jest jednym zjawiskiem wyrażanym w liczbie pojedynczej. My mówimy o WIELOKULTURACH w liczbie mnogiej, bo nie ma jedynego właściwego wyjaśnienia wszystkich zjawisk kulturowych, które przecież... Czytaj dalej

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez WCRS z siedzibą we Wrocławiu, przy pl.Dominikański 6, w celu korzystania z prowadzonej przez WCRS usługi „Newsletter”. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie przez mail kontaktowy, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.