-A A A+

  Wybór języka : 
  • Polski
  • English

„DIALOG MOŻLIWY JEST Z KAŻDYM” - Diego Pileggi

"DIALOG MOŻLIWY JEST Z KAŻDYM”

Diego Pileggi jest Włochem i aktorem – współpracuje z Teatrem Jubilo, realizuje także swoje projekty w Instytucie Grotowskiego. We Wrocławiu gościł w ramach warsztatów aktorskich. Niewiele wiedział wtedy o Polsce, nie znał języka. Bariera językowa przysparzała mu sporo problemów, na przykład wtedy, gdy musiał dostać się do miejsca o dziwnie brzmiącej nazwie „Mleczarnia”.

 

MÓJ WROCŁAW

Dla Diego Wrocław to przede wszystkim przestrzeń, w której mogą się odbywać ciekawe inicjatywy artystyczne – również te małe, niekomercyjne. Sam zajmuje się aktorstwem i w jego przypadku jest to ściśle związane z działaniami scenicznymi i w takiej pracy czuje się najlepiej. Artyści tworzą w małej, zamkniętej grupie, a gdy wyjeżdżają, by pracować nad nowym projektem, poświęcają czas przede wszystkim na poznanie tamtejszego społeczeństwa i rozmowy z ludźmi. To inspiruje ich do dalszej pracy i nadaje kierunek powstającej sztuce.

 

GŁOS W SPRAWIE TOLERANCJI

Między innymi przez taki właśnie sposób myślenia o teatrze i robienia spektakli, Diego bardzo dużo uwagi poświęca ludziom. Uważa, że podjęcie dialogu jest możliwe  z każdym. Zdaje sobie jednak sprawę, że nie wszyscy podzielają jego opinię i stąd chociażby bierze się swego rodzaju dyskryminacja. Tak dzieje się na całym świecie – pewni ludzie nie chcą lub nie potrafią nawiązywać kontaktu z kimś, kto z jakiegoś powodu jest inny. Czy to będzie Włoch w Polsce, czy Polak we Włoszech. Aktor zaobserwował także, że często ludzie reagują niechęcią w stosunku do osoby, która mówi w innym języku – bariera językowa staje się źródłem dyskryminacji, bo ludzie, których nie rozumiemy budzą niekoniecznie uzasadniony lęk. Brak akceptacji inności drugiego człowieka bierze się również z tego, że często sami nie dostrzegamy swojej odmienności, a zdaniem Diego każdy ją posiada. Co ciekawe, czyjaś odmienność może być wartościowana – jedne są przyjmowane lepiej od innych. Przez lata mieszkania w Polsce Diego mógł stwierdzić, że takie nastawienie Polaków może mieć związek z niełatwą przeszłością narodu.

Wielokulturowość wzbogaca społeczeństwo i pozwala na międzykulturowe spotkanie. Podjęcie takich spotkań i dialogów daje możliwość rozwoju, poznania innych, obcych kultur, ale także spojrzenia na nowo, w innym kontekście na własne tradycje i na siebie. To również szansa dla Wrocławia, który zdaniem Diego ma duży potencjał i możliwość, by stać się otwartym, wielokulturowym miastem.

  

"DIALOGUE IS POSSIBLE WITH ANYONE"

Diego Pileggi comes from Italy and he is an actor - he cooperates with Jubilo Theater and he carries on his own projects at the Grotowski Institute. He came to Wroclaw  to participate in an acting workshop. Little did he know about Poland then. He did not know the language what caused him a lot of problems. For example, it was a challenge for him to get to a place with a strange name "Mleczarnia".

 

MY WROCLAW

For Diego Wroclaw is primarily a space in which interesting artistic initiatives can be held - including those small, non-commercial ones. Diego  himself  is involved in acting, which is closely related to performance, and this is his favorite kind of work. Artists create in a small, closed group. When they go to a new city to work on a new project, they firstly take time to get to know the society and talk to people. It inspires them to work and  points their artistic effort in the right direction.

 

VIEW ON TOLERANCE

Among other things, because of his way of thinking about theater and doing performances, Diego pays a lot of attention to people. He believes that it is possible to engage in dialogue with everyone. He realizes, however, that not everyone shares his opinion and  it can be one of the sources of discrimination. In his  opinion it happens all over the world - some people do not want or can not  interact with others who are different for some reason. Doesn't matter if it's an Italian In Poland, or Pole in Italy. The actor has also observed that some people often dislike those who speak another language - the language barrier becomes a source of discrimination, because people who we do not understand  cause an unjustifiable fear in us. Lack of acceptance of another man also comes from the fact that often we do not notice our own uniqueness and, according to Diego everybody has it. What’s more, the uniqueness can be  very valuable. Over the years, of living in Poland Diego discovered that this attitude of Poles may be associated with the difficult past of the nation.

 

Multiculturalism enriches society and allows for a cross-cultural encounter. Carrying on such meetings and dialogues gives the opportunity to develop, learn about other, cultures, but also to look again, from a different point of view on ourselves and our own traditions. It's also a chance for Wroclaw, which, according to Diego, has a great potential and an opportunity to become an open, multicultural city.

Kategorie: 

Kalendarz

p w ś c p s n
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

O kampanii

WIELOKULTURY
Wybieramy taki termin, bo „wielokulturowość” zdążyła się już zdeprecjonować i nieco nadużyć. „Wielokulturowość” jest jednym zjawiskiem wyrażanym w liczbie pojedynczej. My mówimy o WIELOKULTURACH w liczbie mnogiej, bo nie ma jedynego właściwego wyjaśnienia wszystkich zjawisk kulturowych, które przecież... Czytaj dalej

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez WCRS z siedzibą we Wrocławiu, przy pl.Dominikański 6, w celu korzystania z prowadzonej przez WCRS usługi „Newsletter”. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie przez mail kontaktowy, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.