• Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  WIĘCEJ

 • "DIALOG MOŻLIWY JEST Z KAŻDYM"

  Diego Pileggi

  WIĘCEJ

 • "W DOMU MÓWIMY PO ORMIAŃSKU"

  Araks Asatryan

  WIĘCEJ

 • "CZUJĘ SIĘ WIELOKULTUROWA"

  Margaret Ohia

  WIĘCEJ

 • "NIE JESTEM FLEISCHEREM, JA TYLKO W NIM TKWIĘ"

  Michael Fleischer

  WIĘCEJ

 • "TRUDNO MI UWIERZYĆ, ŻE MOGŁABYM MIESZKAĆ W INNYM MIEŚCIE"

  Masza Glińska-Kozel

  WIĘCEJ

 • "MUZYKA TO UNIWERSALNY JĘZYK"

  Victor Campos Leal

  WIĘCEJ

 • "MŁODSZE POKOLENIE JEST BARDZIEJ OTWARTE"

  Mezri Hebbechi

  WIĘCEJ

 • „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  Wiktoria Mazur

WIELOKULTURY

Towarzystwo Kultury Czynnej – „Dialog Wartości”

Projekt „Dialog Wartości ”jest programem działań z zakresu edukacji kulturalnej i obywatelskiej dzieci podnoszący ich kompetencje międzykulturowe, łączący budowanie i wzmacnianie tożsamości uczestników z otwartością na inność oraz kształtowanie umiejętności reagowania na przemoc wynikającą z uprzedzeń . Działania projektowe stymulować będą uczestników do ekspresji twórczej, część z nich będzie miała charakter animacyjny. „Dialog Wartości” ma charakter interdyscyplinarny, animacyjny i społeczny, kierowany jest do dzieci (3-6 lat) przede wszystkim z terenów osiedli Nadodrze, Ołbin, Przedmieście Oławskie i realizowany będzie w okresie od lutego do grudnia 2016 r. 

Zajęcia rozwiną w uczestnikach umiejętności komunikacji i współpracy mimo różnic kulturowych i społecznych. W programie projektu zaplanowana jest prezentacja spektakli lalkowych oraz warsztaty teatralne i literacko plastyczne skierowane do najmłodszych odbiorców zadania.

Spektakle dla dzieci są dopasowane tematycznie do potrzeb grupy i do idei projektu od edukacji międzykulturowej ( bajki z różnych stron świata) poprzez autorskie bajki terapeutyczne mówiące np. o złości, o niepełnosprawności i stosunku do niej, o biedzie, przyjaźni itp.

Aby wzmocnić oddziaływanie projektu przygotujemy razem z przedszkolami biorącymi udział w projekcie program na obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji który obchodzony jest 16 listopada. Jest to święto szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie.

Działania edukacyjne i animacyjne podejmowane w ramach projektu „Dialog Wartości ” skoncentrowane są na sprawach interesujących daną społeczność po to by nie tylko kształcić, ale przede wszystkim budować tożsamość i emocjonalny stosunek do miejsca w którym żyją beneficjenci z jednoczesnym poszanowaniem odrębności innych kultur.

Zadanie realizowane będzie przy współpracy ze społecznością lokalną, lokalnymi instytucjami, przedszkolami oraz mediami.

Zatem, aby móc radzić sobie z tak złożonym światem tworzymy stereotypy, które są niczym innym jak przekonaniami na temat np. grup społecznych, zjawisk. Są one utrwalane i wykorzystywane do interpretowania świata społecznego. Te „szablony” łatwo mogą ulec zniekształceniom, nadając rys nieprawdziwości tym fragmentom rzeczywistości , do których się odnoszą.

Poprzez cykl warsztatów artystycznych i pokazy spektakli chcemy aktywizować i zachęcać dzieci od najmłodszych lat do zachowań twórczych, promujących jednocześnie postawę otwartości i akceptacji wobec drugiego człowieka a także przy pomocy metod edukacji nieformalnej stymulować do działań oddolnych na rzecz społeczności lokalnej, wzmacniać poczucie tożsamości lokalnej oraz przełamywać bariery psychospołeczne utrudniające dialog różnych grup społecznych w celu realizacji wspólnych celów i wartości.

Projekt ma charakter pilotażowy, pragniemy objąć nim jak największy krąg uczestników, w szczególności dzieci. Jego elementy kierowane są do dzieci przedszkolnych (3-6 lat) ze szczególnym uwzględnieniem środowisk zagrożonych marginalizacją społeczną (ubóstwo, bezrobocie, rodziny dysfunkcyjne) o utrudnionym dostępie do dóbr kultury oraz zasobów społecznych z terenu wrocławskiej dzielnicy Śródmieście – Nadodrza, Ołbin oraz osiedli Przedmieście Oławskie. Dzięki nawiązaniu współpracy z przedszkolami z tego terenu w projekcie wezmą udział podopieczni tych placówek. Są to dzieci z Przedszkoli numer: 21, 34, 71, 77, 146. Projekt obejmie swoim zasięgiem grupę ok. 600 dzieci. Łączną grupę odbiorców pośrednich szacujemy na 700 osób. 

Celem głównym zadania to edukacja kulturalna i obywatelska dzieci podnosząca ich kompetencje międzykulturowe, łączący budowanie i wzmacnianie tożsamości uczestników z otwartością na inność oraz kształtowanie umiejętności reagowania na przemoc wynikającą z uprzedzeń. Zadanie będzie realizowane w salach warsztatowych Domu Sztuki PajdArt na Nadodrzu będących w dyspozycji Wnioskodawcy przy ul. Paulińskiej 4-8. Część zadań realizowana będzie bezpośrednio w placówkach które przystąpiły do projektu. Na Nadodrzu to: przedszkole nr 21, ul. J.C. Korzeniowskiego10; na Ołbinie: przedszkole nr.77,ul J.U. Niemcewicza 4, przedszkole nr 71, ul. Kiełczowska 31-33; na Przedmieściu Oławskim przedszkole nr 146, ul. Haukego- Bosaka 9c.

WARSZTATY TEATRALNE:
Przedszkole nr 146 ul. Hauke Bosaka 9c:
19 kwietnia godz. 10:00 oraz 29 kwietnia godz. 12:15

Przedszkole nr 71 ul. Kiełczowska 31-33
22 kwietnia godzina 9:30 oraz 10:30

Przedszkole nr 34 ul. Gdańska 26
13 Maja godz. 12:00 i 13:00

SPEKTAKLE :

Przedszkole 146 ul. Hauke Bosaka 9c
26 Kwietnia godz. 9:30 – Jak Kuba pokonał złość

Przedszkole nr 34 ul. Gdańska 26
28 Kwietnia godz. 10:30 – Jak Kuba pokonał złość

Przedszkole nr 97 ul. Składowa 2/4
28 Kwietnia godz. 10:00 – Ta Marysia

Przedszkole nr 77 ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 4
28 Kwietnia godz. 12:30 – Ta Marysia

Realizator
Towarzystwo Kultury Czynnej jest organizacją pozarządową, która działa we Wrocławiu od 1998 roku. Prowadzi działalność kulturalną, oświatową i charytatywną na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób starszych. Nasze działania koncentrują się wokół różnych dziedzin sztuki: teatru, plastyki, tańca, muzyki, filmu, literatury, często mają charakter projektów interdyscyplinarnych, międzypokoleniowych i międzykulturowych. Przybierają różne formy: warsztatów, obozów, plenerów, spotkań, festiwali. Różni są także odbiorcy naszych działań, ale zawsze przyświeca nam idea czynienia wszystkiego z pobudek głęboko osobistych, według naszego rozumienia pojęcia kultury czynnej.

Adres strony: www.kulturaczynna.pl

Kontakt:
Jolanta Sakowska
tel. 663-781-530,
e-mail: tkcbiuro@interia.pl