• Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  WIĘCEJ

 • "DIALOG MOŻLIWY JEST Z KAŻDYM"

  Diego Pileggi

  WIĘCEJ

 • "W DOMU MÓWIMY PO ORMIAŃSKU"

  Araks Asatryan

  WIĘCEJ

 • "CZUJĘ SIĘ WIELOKULTUROWA"

  Margaret Ohia

  WIĘCEJ

 • "NIE JESTEM FLEISCHEREM, JA TYLKO W NIM TKWIĘ"

  Michael Fleischer

  WIĘCEJ

 • "TRUDNO MI UWIERZYĆ, ŻE MOGŁABYM MIESZKAĆ W INNYM MIEŚCIE"

  Masza Glińska-Kozel

  WIĘCEJ

 • "MUZYKA TO UNIWERSALNY JĘZYK"

  Victor Campos Leal

  WIĘCEJ

 • "MŁODSZE POKOLENIE JEST BARDZIEJ OTWARTE"

  Mezri Hebbechi

  WIĘCEJ

 • „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  Wiktoria Mazur

WIELOKULTURY

 • Home
 • Aktualności
 • Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego – zaproszenie na spotkanie

Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego – zaproszenie na spotkanie

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego oraz Fundacja Dom Pokoju zapraszają do udziału w kolejnym etapie prac nad Wrocławską Strategią Dialogu Międzykulturowego . Dotychczas przeanalizowaliśmy zgłoszone przez Państwa propozycje działań i podsumowaliśmy pracę grup dialogowych, Forum Międzykulturowego, Kongresu NGO oraz Forum organizowanego przez Fundację Ukraina. Równolegle prowadziliśmy ankietowe badanie zasobów, którego wyniki przedstawimy.

Spotkanie odbędzie się 23.10.2017 w godz. 17:00 – 19:30 w WCRS (pl. Dominikański 6). Zapraszamy do udziału wrocławskie instytucje, organizacje pozarządowe oraz osoby zainteresowane włączeniem się w prace nad strategią. Zapraszamy zarówno organizacje i osoby, które już angażowały się we wcześniejsze etapy, jak i takie, które wezmą udział w pracach po raz pierwszy.

Chcielibyśmy Państwu przedstawić zebrane propozycje i wspólnie zastanowić się czy wypełniają one zgłoszone potrzeby oraz określić priorytety współpracy i plan działań na 2018 rok.

W ramach wcześniej wypracowanych kluczowych obszarów proponujemy, abyście Państwo zgłaszali się do jednej z wybranych grup roboczych [planujemy w przyszłości kontynuować pracę w tych grupach]:
1) Adaptacja i integracja
2) Edukacja
3) Prawo i bezpieczeństwo
4) Komunikacja i współpraca

Zapraszamy do uczestnictwa poprzez zgłoszenie drogą mailową wybranej grupy do dnia 22.10. na: strategiadialogu@wcrs.wroclaw.pl

Prosimy o zgłoszenie w mailu jeśli jest konieczność zapewnienia w danej grupie tłumacza na j. angielski.

Plan wydarzenia:
1. Prezentacja dotychczasowych praca nad strategią oraz aktualny stan
2. Rola grup roboczych
3. Praca w 4 grupach roboczych z małym poczęstunkiem
4. Prezentacja wyników prac grup roboczych
5. Zakończenie

Miejsce spotkania: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, Plac Dominikański 6, II piętro, sala 210.

ENGLISH:
Wroclaw Center for Social Development and the House of Peace Foundation would like to invite you to participate in the next stage of work on the Wrocław Strategy of Intercultural Dialogue – on 23.10.2017, 5:00 PM – 7:30 PM at WCRS (Dominikański Square 6).

So far, we have analyzed the proposals you have submitted and summarized the work of the dialogue groups, the Intercultural Forum, the NGO Congress and the Forum organized by Fundacja Ukraina. At the same time, we conducted a questionnaire survey of the resources, the results of which we will present at the event. Meeting on 23.10 is aimed at all Wroclaw institutions, non-governmental organizations and those interested in contributing to the Strategy. We invite both organizations and individuals who have already engaged in the earlier stages and those who will participate for the first time.

We would like to present colected proposals and jointly reflect on whether they meet the highlighted needs and to set priorities for cooperation and an action plan for 2018.

Within the framework of previously developed key areas, we suggest that you go to one of the selected working groups [we plan to continue working in these groups in the future]:
1) Adaptation and integration
2) Education
3) Law and safety
4) Communication and cooperation

We invite you to participate by registering the selected group by email until 22.10. at: strategiadialogu@wcrs.wroclaw.pl
Please let us know in the email if it is necessary to provide a Polish-English interpreter.

Event schedule:
1. Presentation of current work progress on the Strategy
2. The role of working groups
3. Work within 4 working groups + some ‚snacks’ provided by the organizers
4. Presentation of the results of working groups
5. Closure

Meeting place: Wroclaw Center for Social Development, Dominikański Square 6, 2nd floor, hall 210.

If you have any further questions please contact us at strategiadialogu@wcrs.wroclaw.pl or 515 131 440