• Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  WIĘCEJ

 • "DIALOG MOŻLIWY JEST Z KAŻDYM"

  Diego Pileggi

  WIĘCEJ

 • "W DOMU MÓWIMY PO ORMIAŃSKU"

  Araks Asatryan

  WIĘCEJ

 • "CZUJĘ SIĘ WIELOKULTUROWA"

  Margaret Ohia

  WIĘCEJ

 • "NIE JESTEM FLEISCHEREM, JA TYLKO W NIM TKWIĘ"

  Michael Fleischer

  WIĘCEJ

 • "TRUDNO MI UWIERZYĆ, ŻE MOGŁABYM MIESZKAĆ W INNYM MIEŚCIE"

  Masza Glińska-Kozel

  WIĘCEJ

 • "MUZYKA TO UNIWERSALNY JĘZYK"

  Victor Campos Leal

  WIĘCEJ

 • "MŁODSZE POKOLENIE JEST BARDZIEJ OTWARTE"

  Mezri Hebbechi

  WIĘCEJ

 • „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  Wiktoria Mazur

WIELOKULTURY

 • Home
 • Aktualności
 • Międzykulturowe warsztaty teatralne z reżyserem Stephanem Reherem

Międzykulturowe warsztaty teatralne z reżyserem Stephanem Reherem

Warsztaty odbędą się w dniach 6-8.3.2018.

Cele warsztatów

 1. Integracja uczestników (różnych grup zawodowych, różnych narodowości etc.).

 2. Inspiracja do korzystania z nowatorskich metod pracy w swoich działaniach edukacyjnych i integracyjnych (np. korzystanie z elementów dramy/teatru w pracy z dziećmi i młodzieżą w tematyce dialogu międzykulturowego).

 3. Umożliwienie dialogu między mieszkańcami Wrocławia, którzy na co dzień nie mają ze sobą dużo kontaktu, nie pracują razem, w kreatywnej formie.

Prowadzący: dr Stephan Reher, reżyser, Drezno

Reżyser teatralny, autor tekstów, aktor. Studiował literaturę, historię i filozofię na Uniwersytecie Münster oraz Köln. Po uzyskaniu tytułu doktora i ukończeniu specjalizacji ze śpiewu i aktorstwa rozpoczął pracę jako asystent reżysera w teatrze w Dreźnie (Dresdner Staatsschauspiel), w którym pracował przez wiele lat. Obecnie jako wolny specjalista reżyseruje, pisze oraz opowiada teksty, doradza aktorom w ich rozwoju zawodowym. Ponadto prowadzi autorskie projekty społeczne
w Dreźnie, występuje solo w teatrach w całych Niemczech oraz jako piosenkarz jazzowy z grupą „Saxonia Jazz Frogs”. Należy do grupy opowiadaczy bajek i regularnie prowadzi kryminalne spotkania czytelnicze „Dr. Watsons krimineller Salon“. Posiada talent otwierania ludzi i pracy z różnorodnymi grupami. Pracuje w j. niemieckim, angielskim.

Warsztaty będą prowadzony w języku angielskim.

Uczestnicy

Mieszkańcy Wrocławia. Zaproszenia zostaną wysłane do:

I grupa (15 miejsc):

 • nauczycieli i wychowawców wrocławskich szkół (wszystkich poziomów) oraz przedszkoli (z grupy Ambasadorzy Dialogu),

 • nauczycieli akademickich zajmujących się tematyką przeciwdziałania dyskryminacji we Wrocławiu,

 • przedstawicieli instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, policji, straży miejskiej etc. – do pracowników zajmujących się tematyką przeciwdziałania dyskryminacji, integracją czy edukacją międzykulturową,

II grupa (10 miejsc):

 • wrocławskich mniejszości narodowych i etnicznych,

 • obcokrajowców mieszkających we Wrocławiu.

Rekrutacja

 1. Wysłanie zaproszeń do potencjalnych uczestników i instytucji (luty 2018).

 2. Zgłoszenia uczestników indywidualnie mailem na adres e-mail: wielokultury@wcrs.wroclaw.pl z podaniem motywacji do udziału. Termin nadsyłania: do dnia 5.03.2018 godz. 9:00.

Ważna jest dla nas motywacja uczestników do udziału. Prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

 • Czy mieszkasz, pracujesz lub studiujesz we Wrocławiu?

 • Co obecnie Ciebie porusza w Twoim otoczeniu?

 • Czego oczekujesz od udziału w warsztacie?

 • Gdzie w swojej pracy możesz wykorzystać nowe inspiracje po warsztacie lub przekazać wiedzę dalej innym mieszkańcom Wrocławia?

Odpowiedzi prosimy przesyłać w języku angielskim (bądź niemieckim).

 1. Wybór uczestników i poinformowanie o wyniku rekrutacji do dnia 5.03.2018 godz. 15.

 2. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc decyduje poziom motywacji, a dodatkowo kolejność zgłoszeń.

 

Termin warsztatów: 6-7.03.2018 (wtorek i środa) w godz. 10:00-17:00. Miejsce warsztatów: Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia, Rynek 7, Wrocław (Partner wydarzenia).

Termin występu: 8.03.2018 (czwartek) ok. godz. 13:30-14:30. Będzie ok. 20-30 minutowa prezentacja efektów warsztatu podczas IV Targów Edukacji Międzykulturowej dla ok. 150-200 uczestników. Miejsce występu: Oratorium Marianum (Uniwersytet Wrocławski), Plac Uniwersytecki 1, Wrocław

**********************************************************************************************************************

The Intercultural Theatre Workshop
with director Dr. Stephan Reher
Wrocław, 6-8.3.2018

The objectives of the workshop

 1. Integration of the participants (from different professional groups, different nationalities, etc.).

 2. Inspiration for the use of innovative methods in educational and inclusive activities
  (e.g. use of the elements of drama/theatre in working with children and young people
  in the areas of intercultural dialogue).

 3. Enabling a dialogue between the people of Wroclaw and interaction between people in a creative way.

Lecturer: Dr. Stephan Reher (Dresden), a stage director.

Theatre director, songwriter, actor. He studied literature, history and philosophy at the University of Münster and Cologne. After obtaining a PhD degree and completing his specialization (singing and acting), he had started his professional career as an assistant to stage director at a theater in Dresden, in which he had been working for many years. Currently, he is a freelance specialist and works as a director, writer, storyteller. He advises actors in their professional development. Moreover, he animates social projects in Dresden, plays solo in theaters across Germany and performs as a jazz singer with the band “Saxonia Jazz Frogs”. He belongs to the group of story tellers and regularly moderates a crime reader’s club „Dr. Watsons krimineller Salon”.

Dr. Stephan Reher has outstanding abilities to make people more open and to work with people from multicultural backgrounds. He works in German and English.

This workshop will be conducted in English.

Participants:

The people of Wroclaw. Invitations will be sent to:

Group I (15 people):

 • Dialogue Ambassadors (teachers and educators from Wroclaw’s schools and kindergartens),

 • academic teachers dealing with issues of anti-discrimination in Wroclaw,

 • representatives of public institutions, NGOs, police, municipal police etc. dealing with the issues of anti-discrimination, integration and intercultural education.

Group II (10 people):

– Wroclaw’s ethnic and national minorities

 • foreigners living in Wroclaw.

 

The procedure of registration:

1) WCRS is sending invitations to potential participants and institutions (February 2018).

2) Submitting applications via e-mail: wielokultury@wcrs.wroclaw.pl. Deadline: 5.03.2018. (9 a.m) The motivation to participate is important for us. Please answer the following questions:

 • Do you live, work or study in Wroclaw?

 • What currently moves you in your environment?

 • What do you expect from participation in the workshop?

 • Where in your work can you use new inspirations after the workshop or pass on knowledge to other residents of Wroclaw?

Please send your answers in English (or German).

3) Selection of participants and informing about the recruitment result by 5.03.2018. (3 p.m.)

4) Due to the limited number of places, the level of motivation and order of applications is decisive.

 

The date of the workshop: 6-7.03.2018 (Tuesday and Wednesday) 10: 00-17:00. Workshop location: Liaison Office of the Free State of Saxony, Rynek 7, Wroclaw (Partner of the event).

Performance date: 8/03/2018 (Thursday) approx. 13: 30-14:30. There will be approx. 20-30 minutes presentation of the effects of the workshop during the 4th Intercultural Education Fair for approx. 150-200 participants. Place of performance: Oratorium Marianum (University of Wroclaw), University Square 1, Wroclaw

 

Organiser and Coorganisers